Cwestiynau Cyffredin

Sut olwg fydd ar asesiadau yn 2021-22?

Ar hyn o bryd mae llawer o ddysgwyr yn astudio ar gyfer eu cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol. Rydyn ni’n deall efallai fod rhai pryderon gen ti wrth i ti baratoi ar gyfer dy arholiadau a dy asesiadau.

Dyma rai Cwestiynau Cyffredin i roi rhagor o wybodaeth i ti am drefniadau eleni. Mae gwybodaeth hefyd am beth sydd yn ei le i dy gefnogi di wrth i ti sefyll dy arholiadau a dy asesiadau.

A fydd arholiadau'n cael eu cynnal eleni?

Byddan. Os wyt ti’n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, rydyn ni’n disgwyl i bob arholiad sydd i fod i gael eu cynnal yr haf yma fynd yn eu blaenau. Mae hyn hefyd yn wir am gymwysterau galwedigaethol sydd ag arholiadau.

Pam fod arholiadau'n cael eu cynnal eleni?

Arholiadau yw'r ffordd decaf o asesu dysgwyr mewn cymwysterau sydd wedi'u bwriadu i gael eu hasesu fel hyn.

Rydyn ni’n gwybod bod y pandemig wedi tarfu ar dy addysg di. Felly, mae'r trefniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau ychydig yn wahanol eleni, er mwyn rhoi rhywfaint o gymorth ychwanegol i ti.

Pa newidiadau sy’n digwydd eleni?

Rydyn ni’n gwybod dy fod ti wedi wynebu aflonyddwch yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, felly rydyn ni wedi rhoi newidiadau yn eu lle er mwyn gwneud yn siŵr nad wyt ti dan anfantais.

Mae CBAC wedi gwneud newidiadau (neu addasiadau) i gymwysterau ar gyfer haf 2022. Mae'r newidiadau (neu addasiadau) yn wahanol ar gyfer pob cymhwyster a byddan nhw’n dy helpu di i drefnu dy amser wrth i ti baratoi ar gyfer arholiadau. Er enghraifft, efallai byddai arholiad uned gyfan wedi cael ei ddileu, neu gallai maint y cynnwys sy'n cael ei asesu fod yn llai, neu efallai bod gwybodaeth am y topigau fydd yn yr arholiad wedi cael eu cyhoeddi ymlaen llaw. Mae hyn yn golygu bod modd i ti ganolbwyntio ar astudio ac adolygu wrth i ti baratoi i gael y canlyniadau gorau posibl.

A oes newidiadau ar waith ar gyfer cymwysterau galwedigaethol?

Oes. Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i asesiadau cymwysterau galwedigaethol hefyd. Bydd dy ysgol neu dy goleg yn gwybod pa newidiadau sydd yn eu lle ar gyfer y cymwysterau rwyt ti’n eu hastudio. Os yw’r cymhwyster galwedigaethol rwyt ti’n ei astudio yn cael ei asesu trwy arholiad, bydd rhain yn cael eu cynnal yn ôl y bwriad eleni.

Beth yw gwybodaeth ymlaen llaw?

Mae CBAC a chyrff dyfarnu eraill wedi cyhoeddi gwybodaeth ymlaen llaw am yr arholiadau i helpu dysgwyr drefnu eu gwaith adolygu. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i ddysgwyr am rai agweddau ar eu harholiadau, e.e. y cynnwys, y topigau a'r sgiliau fydd yn cael eu hasesu.

Dydy CBAC ddim wedi rhyddhau gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer pob cymhwyster oherwydd bod newidiadau eraill wedi'u gwneud ar gyfer llawer o gymwysterau. I gael rhagor o wybodaeth am gymwysterau penodol, edrycha ar wefan CBAC.

Beth sydd angen i ymgeiswyr preifat ei wneud i sefyll arholiadau eleni?

Os wyt ti’n ymgeisydd preifat, rhaid i ti gofrestru gydag ysgol neu goleg. Ar ôl i ti gofrestru, bydd dy ysgol neu dy goleg yn dy gofrestru di ar gyfer dy arholiadau.

Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) wedi cyhoeddi rhestr o ysgolion a cholegau (cynnwys cyfrwng Saesneg yn unig) a fydd yn derbyn ymgeiswyr preifat ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch eleni.

Os wyt ti’n ymgeisydd preifat sy'n astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol, dylet ti gysylltu â dy sefydliad dyfarnu. Byddan nhw’n gallu dy helpu di i ddod o hyd i ysgol neu goleg addas.

Dw i'n astudio cymhwyster galwedigaethol newydd i Gymru'n unig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant. Beth yw'r trefniadau ar gyfer eleni?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau yn eu lle i ti. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar addysgu ac asesu sydd wedi cael ei achosi gan COVID-19.

Mae'r newidiadau sydd ar gael yn cynnwys lleihau nifer yr asesiadau mae'n rhaid eu cwblhau, sesiynau holi ac ateb llafar ar gyfer asesiadau'r astudiaeth achos, a goruchwylio o bell ar gyfer yr asesiad amlddewis ar y sgrin.

Mae manylion llawn am y newidiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Cymru'n unig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i’w cael ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.

Dw i'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant gyda 'Cymru' neu 'Cymru a Gogledd Iwerddon' yn y teitl. Beth yw'r trefniadau ar gyfer eleni?

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar newidiadau cyson i ddysgwyr eleni. Mae manylion (Saesneg yn unig) ar gael yma.

Gelli di hefyd gysylltu â dy ysgol, coleg neu gorff dyfarnu i gael rhagor o wybodaeth.

Dw i'n astudio cymhwyster ‘Sgiliau Hanfodol Cymru’. Beth yw'r trefniadau ar gyfer eleni?

Bydd asesiadau ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru yn mynd yn eu blaenau. Gelli di ddod o hyd i fanylion llawn y newidiadau ar gyfer y cymwysterau yma.

Os nad wyt ti’n gallu bod yn bresennol yn dy asesiad, siarada â dy ysgol neu goleg am aildrefnu.

Beth fydd yn digwydd os na fydd arholiadau’n gallu cael eu cynnal eleni?

Rydyn ni’n disgwyl i bob arholiad fynd yn ei flaen yn ôl y bwriad eleni. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol bydd arholiadau'n cael eu canslo.

Os oes rhaid canslo arholiadau, mae cynllun wrth gefn a bydd dy ysgol neu goleg yn dyfarnu dy raddau yn seiliedig ar dy waith mewn asesiadau rwyt ti wedi'u cwblhau. Byddai'r broses fel yr un a gafodd ei defnyddio llynedd – byddet ti’n cael graddau a bennir gan ganolfan.

Sut bydd ymgeiswyr preifat yn cael eu hasesu os bydd arholiadau’n cael eu canslo?

Os wyt ti’n ymgeisydd preifat, efallai dy fod ti eisoes wedi cofrestru gyda chanolfan sydd wedi bod yn asesu dy waith drwy gydol y flwyddyn. Os bydd arholiadau’n cael eu canslo, gall yr ysgol neu'r coleg rwyt ti wedi cofrestru gyda nhw ddefnyddio'r asesiadau hyn i gynhyrchu graddau a bennir gan ganolfan. Fodd bynnag, os nad wyt ti wedi gallu gwneud hyn, rydyn ni’n edrych ar sut y gallai’r asesiadau hyn gael eu cymryd dros gyfnod byrrach o amser i ganiatáu i radd gael ei chynhyrchu.

Beth fydd yn digwydd os bydd angen i mi ynysu neu os dydw i ddim yn gallu sefyll arholiad yr haf yma?

Os bydd angen i ti ynysu ar gyfer un o dy arholiadau, mae amserlen yr arholiadau wedi’i chynllunio fel bod digon o amser rhwng yr arholiadau i ti allu gorffen dy gyfnod ynysu cyn dy arholiad nesaf. Os wyt ti wedi sefyll un papur, ond heb gwblhau pob papur ar gyfer cymhwyster, bydd dy radd yn cael ei dyfarnu gan ddefnyddio’r papur cyntaf yn unig. Os yw'r cymhwyster yn cynnwys asesiad di-arholiad (NEA), bydd hyn hefyd yn cael ei gynnwys.

Mewn amgylchiadau eithriadol, lle dwyt ti ddim yn gallu sefyll unrhyw un o'r arholiadau ar gyfer cymhwyster, rydyn ni’n gweithio gyda chyrff dyfarnu i edrych ar atebion posibl ac yna byddwn ni’n darparu mwy o wybodaeth.

Dw i'n teimlo’n nerfus am sefyll arholiadau eleni. Ble alla i gael mwy o gefnogaeth?

Mae paratoi ar gyfer arholiadau weithiau’n gallu gwneud i ti deimlo’n bryderus ac o dan straen, ond cofia – dwyt ti ddim ar dy ben dy hun. Os wyt ti'n teimlo dy fod ti angen cymorth ychwanegol, naill ai o ran lles neu gyda dy waith adolygu, mae gan Hyb Dal Ati i Ddysgu lawer o awgrymiadau i dy helpu di i baratoi ar gyfer dy arholiadau ac i ofalu am dy les.

 

Beth arall hoffech chi ei wybod?

E-bostiwch eich cwestiwn at cyfathrebu@cymwysteraucymru.org