Cwestiynau Cyffredin

Oherwydd cymhlethdod a natur newidiol y sefyllfa, mae'r rhain yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Nodwch y dudalen hon, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yma, e-bostiwch cyfathrebu@cymwysteraucymru.org  ac fe wnawn ni geisio eu hateb.  

Datganiad gan Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarwyddyd y Gweinidog ar gyfer dyfarnu yn haf 2021 - 20 Ionawr 2021

Pwy fydd yn dyfarnu fy ngradd?

Bydd eich gradd derfynol ym mhob pwnc yn cael ei phennu gan eich ysgol neu goleg, a fydd yn rhoi gwybod i CBAC am y radd. Bydd CBAC yn cyhoeddi eich tystysgrif TGAU, UG neu Safon Uwch, a fydd yn dangos eich gradd fel mewn blynyddoedd eraill.     

Sut bydd athrawon a darlithwyr yn pennu graddau?

Ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu eich graddau TGAU, UG neu Safon Uwch yn haf 2021. Byddan nhw’n dyfarnu'r graddau hyn yn seiliedig ar ddarnau o waith yr ydych wedi'u cwblhau yn ystod yr astudiaeth, yn unol â'r canllawiau. 

Bydd eich athrawon a'ch darlithwyr yn defnyddio'r canllawiau i bennu eich gradd gyffredinol drwy ystyried eich perfformiad mewn  asesiadau.  

Bydd eich ysgol neu goleg yn gallu dewis y darnau o waith y maen nhw’n eu defnyddio i lywio eu barn. Byddan nhw’n rhannu'r wybodaeth hon â chi a'r dull y byddant yn ei ddefnyddio i ddod i'w benderfyniad terfynol am y graddau y byddwch yn eu derbyn. 

Bydd gan eich ysgol neu goleg gynlluniau i sicrhau bod eu penderfyniadau i bennu eich graddau mor deg a gwrthrychol â phosibl. A bydd canllawiau a hyfforddiant ar gael i'w cefnogi gyda hyn.  


Sut bethau fydd deunyddiau asesu CBAC?

Mae CBAC eisoes wedi addasu'r gofynion asesu ar gyfer haf 2021 i adlewyrchu effaith y pandemig ar addysgu a dysgu.  Bydd CBAC yn adlewyrchu'r newidiadau hyn mewn ystod o ddeunyddiau asesu wedi'u haddasu i roi cymaint o ddewis â phosibl i ysgolion a cholegau.  Bydd ysgolion a cholegau yn gallu defnyddio'r rhain fel y gwelant sydd orau, heb i reolau gael eu gosod gan CBAC.

Ar ba ddiwrnodau mae canlyniadau TGAU ac UG / Safon Uwch yn cael eu cyhoeddi?

Y diwrnodau canlyniadau ar gyfer UG a Safon Uwch yw 10 Awst, a 12 Awst ar gyfer TGAU. Mae diwrnodau canlyniadau Cymru’n adlewyrchu'r dull gweithredu yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n meddwl bod fy ngradd yn anghywir?

Bydd gofyn i ysgolion a cholegau fod â phroses a fydd yn caniatáu ichi ofyn am adolygiad o'ch gradd os credwch ei fod yn anghywir a / neu gywiro unrhyw wallau ffeithiol. Bydd gofyn i CBAC fod â phroses a fydd yn caniatáu apêl gradd ar sail gwall gweithdrefnol, fel canlyniad anghywir yn cael ei roi i rywun ag enw tebyg. 

Mae'r manylion yn cael eu llunio ar frys a byddwn yn ysgrifennu atoch eto pan fyddwn wedi cytuno arnynt. 

Beth yw rôl CBAC yn y broses hon?

Bydd CBAC yn rhoi cymorth i ysgolion a cholegau drwy nodi'r rheolau ar gyfer asesu mewn fframwaith asesu cyffredinol ac yna sicrhau ansawdd y cynlluniau a ddatblygir gan ysgolion a cholegau. Byddant hefyd yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod ysgolion a cholegau wedi gweithredu eu cynlluniau'n briodol.  Bydd CBAC hefyd yn darparu ystod o ddeunyddiau asesu, y gall ysgolion a cholegau ddewis eu defnyddio.  

Beth yw rôl Cymwysterau Cymru yn y broses?

Bydd Cymwysterau Cymru yn diwygio'r rheolau i ganiatáu i CBAC ddyfarnu graddau yn haf 2021. Rydyn ni’n newid y rheolau gan ein bod yn credu mai dyma'r ffordd orau o ddyfarnu graddau o dan yr amgylchiadau. Byddwn yn cydweithio â CBAC ac eraill i weithredu'r dull hwn.  

A fydd prifysgolion a cholegau Addysg Bellach yn derbyn fy ngraddau?

Bydd graddau TGAU a Safon Uwch yn cael eu dyfarnu mewn ffyrdd tebyg ledled y DU ac nid oes rheswm dros gredu y bydd y ffordd ymlaen yng Nghymru yn rhoi cynnydd dysgwyr i addysg uwch ac addysg bellach o dan anfantais. Ymgynghorwyd â chynrychiolwyr colegau Addysg Bellach wrth i drefniadau asesu gael eu datblygu. Byddwn yn parhau i weithio gyda phrifysgolion ac UCAS i'w hysbysu am y trefniadau asesu. 

Beth sy'n digwydd os nad ydw i’n mynychu ysgol neu goleg ac y byddwn wedi cofrestru fel 'ymgeisydd preifat'?

Byddwch yn dal i allu cwblhau asesiadau fel sy'n ofynnol gan ysgol neu goleg os ydynt yn fodlon eich cofrestru ar gyfer y cymhwyster a phennu eich gradd yn seiliedig ar yr asesiadau hynny.  Gallai’r deunyddiau asesu fydd yn cael eu darparu gan CBAC gael eu defnyddio ar gyfer hyn.  

Ar gyfer dysgwyr na allant wneud hyn, bydd canolfannau ar gael ledled Cymru a bydd CBAC yn trefnu asesiadau addas ac yn marcio'r gwaith sy'n ofynnol i bennu'ch gradd. Bydd CBAC hefyd yn sicrhau bod proses ar gael i ofyn am adolygiad o raddau.

Beth fydd yn digwydd os ydw i'n ddysgwr Blwyddyn 10?

Os ydych wedi cwblhau'r cwrs a’ch bod yn mynd i gael eich cofrestru ar gyfer y cwrs TGAU llawn eleni, yna gallwch gael gradd wedi ei phennu gan eich ysgol. Er hynny, ni fydd yn bosibl cymryd rhai unedau TGAU yn unig eleni, a bydd angen inni ystyried beth fydd y trefniadau asesu ar gyfer y pynciau hynny y flwyddyn nesaf. 

A fydd fy ngradd UG yn cyfrannu at fy Safon Uwch yn haf 2022?

Rydyn ni wedi ystyried a oes unrhyw ffordd deg o ganiatáu i ganlyniadau UG o'r haf hwn gyfrannu tuag at Safon Uwch yn haf 2022, ond yn anffodus ‘does dim. Bydd dysgwyr ym Mlwyddyn 12 yn cael gradd UG y bydd athrawon a darlithwyr yn ei phennu a fydd yn darparu ar gyfer symud ymlaen i'r cwrs astudio Safon Uwch, ac yn cefnogi ceisiadau UCAS.  Fel arfer bydd Safon Uwch yn cael ei dyfarnu drwy roi marciau a gyflawnir ym mhob uned gyda'i gilydd (gan gynnwys unedau UG). Nid oes ffordd deg o ddefnyddio graddau o unedau UG haf 2021.    

Rwyf i fod i sefyll fy Safon Uwch yn haf 2022 ond nid wyf wedi gallu cwblhau fy nghymwysterau UG yn 2021. A fydd yn rhaid cofrestru ar gyfer pob uned UG ac U2 a'u cwblhau y flwyddyn nesaf i ennill Safon Uwch?

Ni fydd canlyniadau UG haf 2021 (a haf 2020) yn cyfrannu at ddyfarnu Safon Uwch yn 2022. Y rheswm am hyn yw bod y cymhwyster UG wedi'i seilio ar radd gyffredinol ar gyfer haf 2020 a 2021 ac felly nid oes unrhyw farciau a all gyfrannu at y cymhwyster Safon Uwch.  Ni fydd yn ofynnol i ddysgwyr y dysgwyd cynnwys y fanyleb iddynt ond na ddyfarnwyd UG iddynt yn 2021 gael eu cofrestru ar gyfer asesiadau uned UG i gyflawni Safon Uwch yn 2022.

Beth sy’n digwydd os ydw i'n astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol?

Mae'r dull o ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru yr haf hwn wedi'i gadarnhau. Mae Ofqual wedi cyhoeddi’r ffordd ymlaen ar gyfer dyfarnu cymwysterau galwedigaethol. Mae'n darparu eglurder o ran beth fydd y dull o asesu a dyfarnu'r gwahanol fathau o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Mae rhagor o wybodaeth am gymwysterau penodol ar gael gan y cyrff dyfarnu perthnasol am y trefniadau manwl ar gyfer pob un o'u cymwysterau. Dylai athrawon gyfeirio at wefan eu corff dyfarnu er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rwy'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd Cymru yn unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau cymeradwy newydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ystod 2020-21. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar addysgu ac asesu yn sgil Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd gennym ar 24 Ebrill 2020.

Ar 14 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi y bydd y trefniadau ar gyfer y cymwysterau Craidd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ar gael i bob dysgwr sy'n disgwyl cyflawni eu cymwysterau cyn 31 Awst 2021. 

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Cymru'n unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gyfer 2020-21 i’w gweld ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru. 

Rwy'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant gyda "Cymru" neu "Cymru a Gogledd Iwerddon" yn y teitl. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020.     

Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu. 

Rwy'n astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru. Beth yw'r trefniadau ar gyfer y cymwysterau hyn yn 2021?

Mae'r addasiadau i asesiadau Sgiliau Hanfodol Cymru a gyhoeddwyd gennym ym mis Medi 2020 yn parhau. Os na allwch gwblhau eich asesiad ac na allwch aros i'w gymryd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yna caniateir i'ch canolfan ddefnyddio gwaith arall yr ydych wedi'i gwblhau i benderfynu a ydych wedi pasio. Bydd y corff dyfarnu yn cyhoeddi eich tystysgrif Sgiliau Hanfodol Cymru, a fydd yn dangos eich bod wedi pasio fel mewn blynyddoedd eraill.   

Beth am gymwysterau’r Dystysgrif Her Sgiliau?

Heddiw (9 Chwefror) rydym wedi cadarnhau y bydd dyfarnu cymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cyd-fynd â'r dull o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch Cymeradwy yn haf 2021. 

Dewch o hyd i'r canllawiau asesu ar gyfer ysgolion a cholegau yma. 

Ble allwn ni ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Rydym yn cydnabod yr aflonyddwch sy’n parhau mewn canolfannau, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â chanolfannau a chyhoeddi gwybodaeth wrth iddi ddod ar gael, gan rannu gwybodaeth â chi, ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan.

 

A ddylwn i gysylltu'n uniongyrchol â'm corff dyfarnu?

Bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu ag ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant yn ystod yr wythnosau nesaf i'w cynghori ar yr wybodaeth y bydd disgwyl iddynt ei rhoi am eu dysgwyr, a phryd a sut y dylid ei chyflwyno. 

Os ydych chi am ddilyn newyddion diweddaraf eich cyrff dyfarnu, dyma rai dolenni defnyddiol: 

   

1st4sport Qualifications

 

AAT

 

Agored Cymru    Cymraeg

 

AQA 

 

Ascentis

 

Associated Board of the Royal Schools of Music

 

BCS, The Chartered Institute for IT

 

British Safety Council

 

Cambridge Assessment English

 

City & Guilds

 

EAL

 

Highfield Qualifications

 

LIBF 

 

NCFE

NOCN

 

OCR 

 

Pearson 

 

Qualifications Network

 

Qualsafe Awards  

 

Rock School Ltd.

 

Royal Academy of Dance

 

STA

 

Trinity College London

 

University of the Arts London

 

VTCT

 

WJEC   Cymraeg

 

YMCA Awards

 

 

 

Mae fy nghanolfan yn cynnig rhai TGAU a Safon Uwch 9-1 a reoleiddir gan Ofqual. Oes rhaid i mi gyflwyno gwahanol Bolisïau Canolfan?

Os ydych wedi cyflwyno Polisi Canolfan i CBAC ar gyfer eich TGAU Cymeradwy a Safon Uwch nid oes angen i chi gwblhau Polisi Canolfan ar wahân ar gyfer cymwysterau rheoledig Ofqual a ddarperir gan AQA, OCR, a Pearson, a Pholisi'r Ganolfan, neu gyfwerth, a gyflwynwyd yn flaenorol i Bydd CBAC yn dderbyniol.

Nid oes ond angen i Benaethiaid Canolfannau amlinellu eu dull o weithredu lle mae'r gofynion ar gyfer cymwysterau a reoleiddir gan Ofqual yn wahanol i'r rhai sy'n ymwneud ag awdurdodaethau eraill, er enghraifft y gofyniad i beidio â datgelu graddau a bennir gan ganolfannau i fyfyrwyr