Dyfarnu yn 2021

Yn yr adran hon fe welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am sut y dyfernir graddau i ddysgwyr yng Nghymru yn haf 2021.

TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy 

Cadarnhaodd Cymwysterau Cymru, yn dilyn cyfarwyddyd polisi'r Gweinidog Addysg ar y dull asesu ar gyfer Haf 2021, y bydd yn newid ei reoliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru er mwyn caniatáu i ysgolion a cholegau bennu graddau. 

Rydym yn gwybod bod athrawon mewn ysgolion a cholegau yn awyddus i wybod beth sydd angen iddynt ei wneud i ddyfarnu cymwysterau yn haf 2021. Rydym wedi cyhoeddi ein dogfen gyntaf gan roi arweiniad iddynt ar gyfer trefniadau amgen ar gyfer dyfarnu TGAU, UG ac Safon Uwch cymeradwy. 

Cyhoeddir canllawiau pellach yn fuan. Rydym hefyd yn hysbysu dysgwyr a'u rhieni am bob datblygiad. Anfonir llythyrau at ddysgwyr trwy eu hysgolion ac awdurdodau lleol, a gellir dod o hyd i gopïau yn ein hadran gwybodaeth i ddysgwyr. 

Os ydych yn ddysgwr, yn athro neu’n rhiant, ewch i'n tudalen cwestiynau cyffredin. Mae gwybodaeth yma ar gyfer Blwyddyn 10, 11, 12 a 13 ac ar gyfer ymgeiswyr preifat sy'n astudio ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch. Mae hefyd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am gymwysterau galwedigaethol. 

Cymhwyster galwedigaethol 

Nid yw'r cyhoeddiad gan y Gweinidog ar 20 Ionawr yn cynnwys cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, sy'n cael eu hystyried ar wahân. 

Rydym yn gweithio gyda'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol i Gymru’n unig i adlewyrchu'r trefniadau hyn yn y cymwysterau hynny. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n cyd-reoleiddwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon i benderfynu ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a gynigir ledled y DU.