Dyfarnu yn 2021

Mae'r adran hon yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am sut y caiff TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol eu dyfarnu i ddysgwyr yng Nghymru yn haf 2021.

TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy 

Rydym wedi cadarnhau y byddwn yn newid ein rheoliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru er mwyn caniatáu i ysgolion a cholegau bennu graddau. 

  • Rydym bellach wedi cyhoeddi ein dogfen ganllaw ddiwygiedig (a gyhoeddwyd 23 Mawrth 2021), sy’n rhoi gwybodaeth am y trefniadau amgen ar gyfer dyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.  
  • • Rydym yn anfon diweddariadau rheolaidd at ddysgwyr drwy eu hysgolion, eu colegau a'u awdurdodau lleol; gallwch ddod o hyd i gopïau o'r rhain yn ein hadran gwybodaeth i ddysgwyr.  
  • Ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin, rydym yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd ar gyfer dysgwyr Blynyddoedd 10 i 13, athrawon a rhieni/gofalwyr, yn ogystal ag ar gyfer ymgeiswyr preifat sy'n astudio ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch. Mae'r adran hon hefyd yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am gymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â manylion ynghylch sut i gysylltu â chyrff dyfarnu. 

Cymwysterau galwedigaethol

Mae rhai cymwysterau galwedigaethol, megis Sgiliau Hanfodol a'r rhai mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, ar gael yng Nghymru yn unig. Fodd bynnag, mae llawer o gymwysterau galwedigaethol a gymerir yng Nghymru hefyd yn cael eu cymryd yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ar gyfer y rhain, rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr (Ofqual yn Lloegr, a CCEA yng Ngogledd Iwerddon), i sicrhau bod profiad dysgwyr o'r cymwysterau yr un fath, waeth ble maent yn astudio. 

  • Ar 24 Mawrth, cyhoeddedd Ofqual ei Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (VCRF) (Amodau, Gofynion a Chanllawiau) a fydd yn parhau i fod ar waith tan o leiaf 31 Awst 2021.  Byddwn yn cyhoeddi fersiwn o'r VCRF cyn bo hir a fydd yn berthnasol i gymwysterau a ddarperir yng Nghymru yn ystod yr un cyfnod. Bydd y VCRF yn disodli'r Fframwaith Rheoleiddio Arbennig a ddaeth i rym ar 6 Hydref 2020. 
  • Yn dilyn ei ymgynghoriad diweddar, mae Ofqual wedi rhoi eglurder ynghylch beth fydd y dull o asesu a dyfarnu'r gwahanol fathau o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  
  • Mae Ofqual wedi cyhoeddi teclyn egluro sy'n cynnwys gwybodaeth lefel uchel am y dull ar gyfer pob cymhwyster galwedigaethol, gan gynnwys y rhai sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru. Bydd gwybodaeth fanylach ar y dulliau ar gyfer cymwysterau a fydd yn derbyn gradd a bennir gan y Ganolfan ar gael gan y cyrff dyfarnu dros gyfnod y Pasg. 
  • Mae’r dull o ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yr haf hwn yng Nghymru wedi'i gadarnhau. Mae rhagor o wybodaeth am gymwysterau penodol ar gael gan y cyrff dyfarnu perthnasol am y trefniadau manwl ar gyfer pob un o'u cymwysterau. Dylai athrawon gyfeirio at wefan eu corff dyfarnu i gael y diweddariadau diweddaraf.   

Gohebiaeth

Gallwch ddarllen ein cyfathrebiadau diweddaraf gyda dysgwyr, canolfannau a Llywodraeth Cymru ynghylch dyfarnu cymwysterau yn haf 2021 ar ein tudalen Gohebiaeth.

 

Rhagor o wybodaeth

Mae llawer o wybodaeth a deunyddiau defnyddiol ar gael i athrawon a darlithwyr sy'n paratoi i ddyfarnu graddau a bennwyd gan ganolfannau yr haf hwn ar wefan CBAC a gwefan Hwb Llywodraeth Cymru.