TGAU

Mae cymwysterau TGAU (Tystysgrifau Cyffredinol Addysg Uwchradd) ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau. Dyma'r prif gymwysterau cyffredinol a gaiff eu sefyll gan ddysgwyr 16 oed yng Nghymru. Gellir eu defnyddio fel sail i astudio neu hyfforddi ymhellach, neu i gael mynediad uniongyrchol i gyflogaeth.

Diwygio

Yn dilyn yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru yn 2012, cynlluniwyd cyfres newydd o gymwysterau TGAU ar gyfer Cymru. Cafodd y set gyntaf o gymwysterau TGAU diwygiedig ei haddysgu gyntaf o fis Medi 2015, a chafodd yr olaf ei haddysgu gyntaf o fis Medi 2017.

Gwahaniaethau â Lloegr a Gogledd Iwerddon

Mae cymwysterau TGAU'r tair gwlad o'r un maint a manwl gywirdeb, ond mae rhai gwahaniaethau allweddol.

Cymru

  • Mae'r graddau yn parhau i fod yn A* i G.
  • Bydd rhai cyrsiau TGAU yn llinol gyda'r holl arholiadau ar ddiwedd y cwrs; bydd rhai yn fodiwlaidd.
  • Mae'n rhaid i fyfyrwyr ailsefyll eu holl arholiadau wrth ailsefyll TGAU llinol; gellir ailddefnyddio marciau asesiad nas cynhelir drwy arholiad.
  • Gall myfyrwyr ond ailsefyll pob uned unwaith mewn cyrsiau TGAU modiwlaidd.

Lloegr

  • Mae'r graddau o 9 i 1 (9 yw'r radd uchaf).
  • Caiff pob arholiad ei gynnal ar ddiwedd y cwrs (cymwysterau llinol).
  • Mae'n rhaid i fyfyrwyr ailsefyll eu holl arholiadau wrth ailsefyll y cymhwyster; gellir ailddefnyddio marciau asesiad nas cynhelir drwy arholiad.

Gogledd Iwerddon

  • Yn gyffredinol, gall myfyrwyr sefyll cyrsiau TGAU wedi'u graddio A* i G (gan gynnwys gradd C* newydd) a'r rhai wedi'u graddio 9 i 1

  Cymherir y system raddio A*-G a 9-1 yma.

  Cliciwch yma i weld ffeithlun am y newidiadau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

  I weld eglurhad manylach o'r newidiadau, cliciwch yma.

Dyfarniadau terfynol a Chymwysterau Etifeddol

Roedd cyfle i ailsefyll Cymraeg Iaith, Saesneg Iaith a Mathemateg (h.y. pynciau sy'n hanfodol er mwyn sicrhau bod y dysgwr yn mynd ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach) tan haf 2017.

Ni fydd angen i gyrff dyfarnu gynnig cyfle i ailsefyll unrhyw arholiadau ar gyfer pynciau TGAU eraill. Mae CBAC yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer pob cymhwyster TGAU, yn amodol ar ganolfannau yn darparu gwybodaeth am y 'bwriad i gofrestru' ar gyfer pob cymhwyster erbyn y dyddiad gofynnol.

Mae hyn yn golygu na fydd arholiad ailsefyll awtomatig ym mhob cymhwyster. Dylai canolfannau gadarnhau argaeledd arholiadau ailsefyll ar gyfer cymwysterau TGAU eraill gyda chyrff dyfarnu yn ôl yr angen.

Pa bynciau sydd ar gael

Mae rhai pynciau sydd wedi'u cynllunio'n benodol i Gymru, ond mae pynciau sydd wedi'u cynllunio i Loegr sydd hefyd ar gael yng Nghymru, pan nad oes fersiwn sy'n benodol i Gymru.

Cyfeirir at y rhai a gynlluniwyd i Gymru fel cymwysterau cymeradwy. Cyfeirir at y rhai a gynlluniwyd i Loegr sydd hefyd ar gael yng Nghymru fel cymwysterau dynodedig. Ceir rhagor o wybodaeth am gymwysterau dynodedig isod.