Diwygio Cymwysterau TGAU a Safon Uwch

Cafodd argymhellion Adolygiad 2012 o Gymwysterau [hyperddolen] effaith sylweddol ar gymwysterau yng Nghymru oherwydd arweiniodd at ddatblygu cymwysterau TGAU a Safon Uwch oedd yn amrywio mewn rhannau eraill o'r DU lle'r oedd o fudd i ddysgwyr yng Nghymru. O ganlyniad, diwygiwyd cymwysterau cyffredinol yn gynhwysfawr ar sail tri cham blynyddol, gyda'r olaf yn cael eu paratoi i'w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2017.

Prif nodau'r diwygiadau oedd:

  • Datblygu system gymwysterau genedlaethol gydlynol a chadarn, o ansawdd uchel, ar gyfer dysgwyr rhwng 14 a 19 oed yng Nghymru.
  • Sicrhau bod llwybrau dilyniant clir ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Creu Bagloriaeth Cymru ddiwygiedig a mwy manwl gywir.

Diwygiadau TGAU a Safon Uwch

Rhaid i gymwysterau TGAU fodloni Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU a Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TAG Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Bagloriaeth Cymru

Yn dilyn argymhellion Adolygiad 2012 o Gymwysterau, cafodd set o egwyddorion dylunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd ei chyhoeddi ym mis Mehefin 2014 ac fe'i cymeradwywyd i'w haddysgu gyntaf yn 2015.

Ceir rhagor o wybodaeth am Fagloriaeth Cymru ar wefan Cymwysterau Cymru.  

Meini Prawf Cymeradwyo

O dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015, ni all ysgolion, sefydliadau na chyflogwyr yng Nghymru gynnig cwrs i ddysgwyr o dan 19 oed sy'n arwain at gymhwyster oni fydd wedi'i gymeradwyo neu'i ddynodi (oni fydd Gweinidogion Cymru wedi caniatáu eithriad).