Diwygio cymwysterau galwedigaethol

Lle rydym wedi nodi'r angen am ddiwygio cymwysterau galwedigaethol, er enghraifft drwy ganfyddiadau adolygiad sector, rydym yn ymgymryd â rhaglen waith i sicrhau bod cymwysterau newydd sy'n diwallu anghenion dysgwyr, cyflogwyr a chanolfannau yng Nghymru yn cael eu datblygu a'u bod ar gael.

Mae dwy ffordd o wneud hyn.

Gallwn naill ai: 

  • datblygu a chyhoeddi meini prawf cymeradwyo a gwahodd cyrff dyfarnu i gyflwyno cymwysterau sy'n bodloni'r meini prawf hyn; neu 
  • drwy ymarfer caffael cystadleuol, comisiynu un corff dyfarnu i ddatblygu un neu ragor o gymwysterau newydd i ddiwallu anghenion penodol dysgwyr yng Nghymru. 

Ar gyfer y naill ffordd neu'r llall, rydym yn ymgysylltu'n eang â darparwyr dysgu, cyflogwyr, cyrff sector a gweithwyr proffesiynol eraill â diddordeb i nodi'r hyn sydd angen ei gynnwys ym mhob cymhwyster, a sut y gellir ei asesu orau. Rydym hefyd yn cymryd camau i sicrhau bod darparwyr dysgu yn cael eu cefnogi gan raglen rheoli newid effeithiol i'w helpu i baratoi i gyflwyno'r cymwysterau newydd. 

Ein dull gweithredu yw sicrhau bod pob cymhwyster diwygiedig yn: 

  • ddilys: ei fod yn asesu'r wybodaeth, y sgiliau a'r dealltwriaeth yn y modd cywir; 
  • dibynadwy: ei fod yn deg i bob dysgwr ac yn profi'r un pethau, i'r un graddau, lle bynnag a phryd bynnag y caiff ei sefyll 
  • hydrin: er mwyn i ddarparwyr dysgu a chyrff dyfarnu allu ymdopi â dysgu ac asesu'r cymhwyster o fewn adnoddau rhesymol; ac 
  • ennyn diddordeb: er mwyn, o ran cynnwys a threfniadau asesu, iddo ennyn diddordeb a sylw dysgwyr mewn modd sy'n ei gwneud yn fwy tebygol y byddant yn dangos eu sgiliau gorau.