Cwestiynau Cyffredin

Mae rhywun wedi dweud wrtha i fod angen i mi ddilyn cymhwyster Sgiliau Hanfodol fel rhan o'm rhaglen ddysgu/prentisiaeth. Yw hynny’n wir?

Mae gan raglenni dysgu mewn fframweithiau addysg bellach a phrentisiaethau ofynion sgiliau penodol ar gyfer cofrestru a chwblhau. Nid Cymwysterau Cymru sy'n gosod y gofynion hyn, ond darparwyr dysgu a hyfforddiant, cyflogwyr a/neu Lywodraeth Cymru.

Mae'r rhan fwyaf o raglenni a phrentisiaethau dysgu a hyfforddi yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr fod wedi ennill cymhwyster Lefel 2 mewn llythrennedd a rhifedd; mae hyn yn cyfateb i radd C/4 mewn TGAU Saesneg a/neu Gymraeg Iaith a Mathemateg a/neu Rifedd. Os nad yw dysgwr wedi cyflawni'r lefel hon, fel arfer bydd angen iddo ddilyn cymhwyster Sgiliau Hanfodol mewn Sgiliau Cyfathrebu a/neu Gymhwyso Rhif.

Mae rhai rhaglenni dysgu a fframweithiau prentisiaethau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr fod wedi ennill cymhwyster Lefel 3 mewn llythrennedd a/neu rifedd ac mae rhai yn gofyn am gymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol.

Bydd angen i ti wirio dy gyflawniadau cymhwyster blaenorol a gofynion y rhaglen/prentisiaeth ddysgu rwyt ti wedi cofrestru arni i weld a oes angen i ti ddilyn cymhwyster Sgiliau Hanfodol.

Sut ydw i'n cofrestru ar gymhwyster Sgiliau Hanfodol?

Os wyt ti dros 16 oed ac eisoes wedi cofrestru ar raglen ddysgu mewn addysg bellach neu drwy ddarparwr hyfforddiant, dylet ti siarad â'th ddarparwr dysgu i ddeall pa gymwysterau mae angen i ti eu cymryd.

Os wyt ti dros 16 oed ac nad wyt ti’n astudio mewn addysg neu hyfforddiant ar hyn o bryd, dylet gysylltu â'th ddarparwr addysg bellach neu hyfforddiant agosaf. I gael rhagor o wybodaeth, cer i Addysg Bellach | Addysgwyr Cymru neu Sefydliadau Addysg Bellach: manylion cyswllt | LLYW.CYMRU

Beth yw rôl Cymwysterau Cymru o ran cymwysterau Sgiliau Hanfodol?

Rydyn ni’n nodi'r cynnwys a'r gofynion asesu ar gyfer y gyfres Gymeradwy o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, edrycha ar yr Egwyddorion Dylunio.

Rydyn ni hefyd yn rheoleiddio'r pedwar corff dyfarnu sy'n dyfarnu'r holl gymwysterau Sgiliau Hanfodol, ac rydyn ni’n ymgysylltu â darparwyr dysgu sy'n eu darparu.

Pwy sy'n datblygu ac yn dyfarnu cymwysterau Sgiliau Hanfodol?

Mae pedwar corff dyfarnu sy'n datblygu ac yn dyfarnu cymwysterau Sgiliau Hanfodol, gan gynnwys eu hasesu: Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC.

I gael gwybod pa gymwysterau Sgiliau Hanfodol maen nhw’n eu cynnig, edrycha ar y dolenni canlynol:

Sgiliau Hanfodol Cymru (agored.cymru)

Essential Skills Wales qualifications and training courses | City & Guilds (cityandguilds.com)

Edexcel Essential Skills Wales | Pearson qualifications

Sgiliau Hanfodol Cymru (cbac.co.uk)

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cymwysterau Sgiliau Hanfodol a Sgiliau Gweithredol?

Mae Sgiliau Gweithredol yn gymwysterau sydd wedi'u cynllunio i helpu pobl ifanc ac oedolion yn Lloegr i ddatblygu eu sgiliau Mathemateg, Saesneg a TGCh hanfodol er mwyn eu defnyddio mewn cyflogaeth a bywyd bob dydd.

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn cyflawni'r un diben i bobl ifanc ac oedolion yng Nghymru.

A yw Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd yn rhan o'r gyfres o gymwysterau Sgiliau Hanfodol?

Na. Mae Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd yn rhan o gyfres ar wahân o gymwysterau ac yn cael eu defnyddio'n wahanol i gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

Sut mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru’n cael eu hasesu?

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn cael eu hasesu drwy amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys tasgau dan reolaeth, profion cadarnhau ar y sgrin, a thrafodaethau strwythuredig. I gael rhagor o wybodaeth, edrycha ar Egwyddorion Dylunio Sgiliau Hanfodol.

Pwy sy'n penderfynu a oes rhaid i mi ddilyn cymwysterau Sgiliau Hanfodol?

Bydd hyn yn cael ei bennu gan ofynion y rhaglen ddysgu benodol rwyt ti wedi cofrestru arni. Dylet ti siarad â'th ddarparwr dysgu i drafod a oes angen i ti ddilyn cymhwyster Sgiliau Hanfodol.