Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd y cwricwlwm newydd yn ei olygu i gymwysterau?

C1. Beth mae'r cwricwlwm newydd yn ei olygu i bobl ifanc 16 oed sy'n astudio yng Nghymru?

Mae'r cwricwlwm newydd yn rhoi cyfle i ni ystyried beth yw pwrpas cymwysterau a gymerir yn 16 oed. Yr ydym yn manteisio ar y cyfle hwn i ystyried a yw'r ystod a'r cymysgedd o gymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc 16 oed yn gywir, ac ystyried a ellid ei wella a sut. Rydym am sicrhau bod cymwysterau yn ategu cwricwlwm newydd Cymru, gan gynnig ehangder a dyfnder dysgu i bob dysgwr ar draws cydbwysedd o wybodaeth a sgiliau, er mwyn dangos i'r byd yr hyn y maent wedi'i ddysgu, beth y gallant ei wneud a'r hyn y maent yn barod ar ei gyfer – eu passport i ddyfodol mwy disglair.

C2: Sut y byddwn yn penderfynu pa gymwysterau fydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm newydd?

Byddwn yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i sicrhau bod unrhyw newidiadau arfaethedig i gymwysterau yn gwneud synnwyr i ddysgwyr, athrawon, rhieni a chyflogwyr.

C3: Sut bydd y newid o'r cymwysterau presennol i'r cymwysterau newydd yn digwydd? A fydd rhywfaint o orgyffwrdd, a sut y caiff hynny ei reoli?

Rydym yn ymgynghori ar yr egwyddorion arweiniol y dylem eu defnyddio i lunio'r cynnig cymwysterau yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc 16 oed, ac i edrych ar sut y gall fod angen i gymwysterau newid yn unol â'r egwyddorion hynny.

Yn ystod 2020 byddwn yn ystyried:

  • yr egwyddorion dylunio ar gyfer TGAU
  • y cymwysterau a'r pynciau i'w cynnwys yn y cynnig (pob math o gymhwyster, nid TGAU yn unig)
  • newidiadau posibl i'r ffordd rydym yn asesu llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol mewn cymwysterau
  • continwwm ar gyfer dysgu’r Gymraeg

Rydym yn disgwyl cadarnhau yn 2021 beth fydd y cynnig o ran cymwysterau yn y dyfodol, fel y gall ysgolion fwrw ati i gynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm newydd yn hyderus ac yn effeithiol, ac fel bod unrhyw gymwysterau newydd ar gael mewn digon o amser cyn bydd dysgwyr yn dechrau astudio tuag atyn nhw.

 

C4: Mae'r cwricwlwm newydd arfaethedig i Gymru yn wahanol i'r hyn sydd gennym yn awr. A yw hyn yn golygu y bydd y cymwysterau newydd yn wahanol hefyd?

Mae cymwysterau'n debygol o newid dros amser. Er bod y cwricwlwm a’r cymwysterau ar wahân, rydym ni'n gwybod bod angen iddyn nhw gyd-fynd â'i gilydd fel bod dysgwyr yn cael cynnig dewis cydlynol, hyblyg a dwyieithog. Mae'r cymwysterau newydd yn debygol o gynnwys cymysgedd o bynciau traddodiadol cyfredol ac o bosib rhai newydd ar gyfer yr 21ain ganrif.

C5: Pryd fydd unrhyw gymwysterau newydd yn barod?

Rydym yn gwybod bod athrawon angen digon o amser i baratoi ar gyfer cymwysterau newydd cyn iddynt gael eu haddysgu am y tro cyntaf, felly rydym yn bwriadu cwblhau'r newidiadau ymhell o flaen yr addysgu cyntaf yn 2025. Ar ôl cyfnod o ymgysylltu, dylunio ac ymgynghori pellach, bydd cymwysterau unigol wedyn yn mynd drwy broses gymeradwyo ffurfiol tra bod hyfforddiant ac adnoddau yn cael eu datblygu.

C6: A fydd dysgwyr yn dal i astudio ar gyfer TGAU?

Mae'n debygol y bydd cymwysterau TGAU yn dal i fodoli, ond bydd angen iddynt addasu dros amser i adlewyrchu'r cwricwlwm sy'n newid, felly efallai y byddant yn edrych yn dra gwahanol i arholiadau TGAU heddiw. Byddwn yn gwella'r cyngor a'r cymorth a gaiff pob dysgwr ar eu hopsiynau wrth iddynt baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

C7: A yw'r cymwysterau lefel 1 a lefel 2 presennol yng Nghymru yn addas i'r diben, ac os felly, oni ddylem eu cadw?

Rydym am gael cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol, ac mae'r cwricwlwm newydd yn cynnig cyfle i ailfeddwl posibiliadau. Bydd y cwricwlwm newydd yn cyflwyno dull gwahanol o addysgu a dysgu ar gyfer dysgwyr 3 i 16 oed yng Nghymru. Mae hwn yn gyfnod cyffrous, gyda chwricwlwm uchelgeisiol ac arloesol ar y ffordd, a thechnoleg a syniadau newydd yn newid sut mae ysgolion yn addysgu a myfyrwyr yn profi eu dysgu. Mae gennym gyfle i edrych ar sut y gallai cymwysterau newydd a gwahanol – y gellir ymddiried ynddynt ac sy’n cael eu cydnabod yng Nghymru, y DU a'r byd – helpu i sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn llwyddiant.

C8: Beth fydd yn digwydd i gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau ôl-16 eraill?

Er ein bod yn canolbwyntio ar gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed, rydym yn gwybod y gallai unrhyw newidiadau i gymwysterau TGAU a chymwysterau lefel 1 a 2 eraill gael effaith ganlyniadol ar y cymwysterau y mae dysgwyr yn mynd ymlaen i'w hastudio nesaf. Bydd unrhyw newidiadau a gynigiwn yn cael eu hanelu at wella cyfleoedd dilyniant i bob dysgwr sy'n symud i addysg ôl-16. Lle bo angen, byddwn yn edrych ar newidiadau penodol i ddarpariaeth ôl-16 fel rhan o'n gwaith ar y cynnig cyn-16, os byddwn yn ystyried y bydd hyn yn dod â'r budd mwyaf i ddysgwyr. 

C9: Sut mae Bagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau (THS) presennol yn cyd-fynd ag unrhyw gymwysterau newydd arfaethedig?

Mae'r cwricwlwm newydd yn newid pwysig mewn addysg, ond nid oes llawer o ddarnau o'r jig-so yn eu lle eto gyda rhai penderfyniadau pwysig eto i ddod. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar sut y gellid gwella dyluniad y Dystysgrif Her Sgiliau. Byddwn yn ystyried canlyniad y gwaith hwnnw yng ngoleuni unrhyw newidiadau yr ydym yn eu cynnig i gefnogi'r cwricwlwm newydd.  Rydym yn cymryd agwedd agored ac ymgynghorol tuag at ein hadolygiad o gymwysterau. Bydd barn yr holl randdeiliaid â diddordeb yn cyfrannu at y broses. Rydym yn croesawu unrhyw syniadau, neu sylwadau a allai fod gennych ar y cyfleoedd a'r heriau sydd o'n blaenau.

Beth arall hoffech chi ei wybod? E-bostiwch eich cwestiwn atom ni yn reform@qualificationswales.org.