Ein camau nesaf

Ein camau nesaf i greu cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Cymryd Rhan 

Ymarferwyr Pwnc 

Rydym yn chwilio am athrawon yn y pynciau a restrir yn y tabl isod sydd â phrofiad o gyflwyno cymwysterau TGAU i gydweithio â ni, CBAC, Estyn a'r consortia rhanbarthol ar ddatblygu trefniadau cynnwys ac asesu lefel uchel ar gyfer cymwysterau TGAU yn y dyfodol. 

Manteision cymryd rhan 

Mae'n gyfle unigryw i helpu i ddatblygu’r cymwysterau newydd hyn ar y cyd a dylanwadu ar benderfyniadau yn eich maes pwnc. Bydd eich arbenigedd a'ch mewnbwn proffesiynol yn helpu i lunio cymwysterau dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru yn y dyfodol. 

Ymrwymiad Amser 

Tua 5.5 diwrnod rhwng 1 Tachwedd 2021 hyd at 27 Mai 2022. 

Y Broses Ymgeisio 

Llenwch y ffurflen gais fer a'r ffurflen fonitro erbyn 25 Hydref 2021 i gofrestru eich diddordeb. 

Am fwy o wybodaeth darllenwch y brîff.

Rhannwch gyda'ch cydweithwyr, a defnyddiwch y poster hwn ar gyfer eich ystafelloedd staff.

 

Aelodau Rhwydwaith Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh) 

Beth am ymuno â grŵp rhanddeiliaid ehangach i gynnig adborth mewn ymateb i gwestiynau, syniadau a chynigion sy'n dod i'r amlwg sy'n ymwneud ag un o'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad (AoLE)?  

Dyma gyfle cyffrous i helpu i lunio cymwysterau’r dyfodol. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg gwerthfawr i gyfranogwyr ar y broses o ddatblygu cymwysterau a phrofiad o lunio cymwysterau a theori asesu. 

Ymrwymiad amser 

Bydd y rhwydweithiau MDPh yn cael eu cynnal rhwng mis Hydref 2021 hyd at fis Mehefin 2022. Yn ogystal â rhoi sylwadau ar ddogfennau ysgrifenedig, bydd cyfleoedd i fynychu gweminarau a chyfarfodydd ar-lein i drafod y cynigion a gofyn cwestiynau.  

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y brîff.  

Cymryd rhan 

Cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chofiwch gynnwys eich enw, enw'r ganolfan, eich maes arbenigedd/diddordeb a chyfeiriad e-bost ac fe wnawn ni gysylltu â chi.  

Dyddiad cau, 3 Tachwedd 2021.

 

Ail-lunio'r arlwy Cymwysterau 14-16 ehangach 

Mae gan Cymwysterau Cymru ddiddordeb ym mhob cymhwyster sydd ar gael i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed, o lefel mynediad ac i fyny, ac ar draws pob maes pwnc - gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r byd gwaith.  

Byddwn yn edrych ar yr MDPh a'r pynciau a grybwyllir yn uniongyrchol yn y cwricwlwm, gan gynnwys y rhai a fydd ar gael fel cymwysterau TGAU. Ond byddwn hefyd yn mynd y tu hwnt i hynny. 

Gallai pynciau nad ydynt wedi'u henwi'n uniongyrchol yn y cwricwlwm barhau i gynnig ffordd werthfawr i ddysgwyr gael mynediad i'r cwricwlwm, datblygu eu sgiliau trawsbynciol a chyfannol, a gwireddu dibenion y cwricwlwm. Mae pynciau enghreifftiol yn cynnwys: Gallu Ariannol, Datblygu Gyrfaoedd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Diogelwch Bwyd, Sgiliau Hanfodol, Chwaraeon a Chymorth Cyntaf 

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ar yr arlwy ehangach, anfonwch e-bost at diwygio@cymwysteraucymru.org