Cymwys ar gyfer y dyfodol

Ein camau nesaf i greu cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol

Yn ein hymgynghoriad, Y Dewis Cywir i Gymru, gofynnwyd am eich barn ar gymwysterau i gefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru.   

Gwnaethom gynnig TGAU newydd a chymwysterau eraill gan gynnwys: ieithoedd, mathemateg, y dyniaethau, y celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles, a gwyddoniaeth a thechnoleg.  

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben. Rydym yn adolygu pob ymateb yn ofalus a byddwn yn adrodd am ein penderfyniadau yn yr hydref.   

Diolch i bawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad ac a fynychodd y gyfres o weminarau a redodd ochr yn ochr â hi. Cawsom gyfanswm o dros 1,200 o ymatebion gan ystod eang o randdeiliaid, gyda llawer yn dod yn uniongyrchol gan ddysgwyr.   

Unwaith y byddwn wedi penderfynu pa bynciau TGAU sydd eu hangen, byddwn yn dod yn ôl allan i geisio barn a syniadau ar sut y dylid cynllunio cynnwys ac asesiad pob pwnc.   

Gofynnodd llawer o ymatebwyr am y cymwysterau eraill a fydd yn ffurfio'r cynnig cydlynol a chynhwysol cyfan i ddysgwyr 14-16 oed. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gwneud gwaith ymchwil ac yn siarad â rhanddeiliaid i ddatblygu cynigion ar gyfer yr hyn y dylai'r holl gymwysterau a gynigir ei gynnwys.   

Byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan dros yr haf wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo. Cadwch olwg am gyfleoedd i gymryd rhan. Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi'r gwaith hwn, yna cysylltwch â ni ar cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

                                                                     

Wedi cau - Cymwys ar gyfer y dyfodol                                       Wedi cau - Cymwys ar gyfer y dyfodol- Addas i bobl ifanc