Grŵp Cynghori i Ddysgwyr

Ydych chi'n 14-21 oed, ac mewn addysg yng Nghymru? Eisiau helpu i ddylanwadu ar gymwysterau yn y dyfodol? Rydym yn recriwtio aelodau ar gyfer ein Grŵp Cynghori newydd i Ddysgwyr – dyma sut i gymryd rhan.

Beth fydd y Grŵp Cynghori i Ddysgwyr yn ei wneud?

Rydym yn sefydlu Grŵp Cynghori i Ddysgwyr a fydd yn ein helpu i siarad â dysgwyr a deall yr hyn sydd ei angen arnynt gennym ni. Rydym am i aelodau’r grwp ein herio, yn ogystal â’n cefnogi yn ein gwaith, i’n  helpu i roi’r wybodaeth sydd ei hangen ar ddysgwyr am gymwysterau. Bydd y grŵp yn cynnwys 10-14 o ddysgwyr, a fydd yn rhan o’r grŵp am ddwy flynedd.

 Dylai’r Aelodau fod:

 • rhwng 14 a 21 oed
   
 • mewn addysg ac astudio ystod o gymwysterau (gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol, TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru)
   
 • o wahanol fathau o gefndiroedd a lleoliadau addysg (fel colegau, ysgolion, ymgeiswyr preifat), ac yn cynnwys gwahanol fathau o ddysgwyr (fel dysgwyr cyfrwng Cymraeg a’r rhai ag Anghenion Dysgu Ychwanegol).

Sut a phryd y bydd y grŵp yn cyfarfod?

Cynhelir ein cyfarfodydd ar-lein, gan ddefnyddio Microsoft Teams neu Zoom, y tu allan i oriau ysgol a choleg arferol. Gofynnwn i chi ymrwymo i'r sesiwn groeso (23 Mawrth), a thri chyfarfod arall eleni.

Ni fydd cyfarfodydd yn para mwy na dwy awr. Y gofyniad sylfaenol blynyddol ar gyfer pob cynghorydd dysgwr fydd wyth awr.

Cynhelir y cyfarfod grŵp cyntaf ar 29 Mawrth, a bydd y lleill yn cael eu cynnal ym mis Mai a mis Hydref 2021. O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn gofyn am ddal i fyny â'r grŵp, os oes angen mwy o amser arnom i drafod gweithgareddau. Byddai'r cyfarfodydd hyn yn ddewisol, er ein bod yn eich annog i ymuno â nhw fel y gallwch gymryd rhan mewn darnau newydd o waith a dal i fyny ag aelodau eraill.

Ddiddordeb?

I wneud cais i fod yn gynghorydd i ddysgwyr, rhaid i chi – 

 • Llenwi rhan un o'r ffurflen gais ac un o'r canlynol;

 • Llenwi gweddill y ffurflen gais neu;

 • Ysgrifennu datganiad personol (hyd at 1000 o eiriau) yn esbonio pam y byddech yn gynghorydd dysgwyr da a'r hyn y gallwch ddod ag ef i'r grŵp neu;

 • Creu fideo yn esbonio pam y byddech yn gynghorydd dysgwyr da a'r hyn y gallwch ddod ag ef i'r grŵp. 

          

Dyddiad cau 7 Mawrth 2021
Cyfarfod croeso 23 Mawrth 2021
Cyfarfod cyntaf 29 Mawrth 2021
Swydd 2 flynedd