Trafodaethau Athrawon ar Asesiadau Diarholiad

Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU.

Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol.  

Bydd pob grŵp ffocws yn trafod y canlynol: 

 1. egwyddorion a dibenion NEA  
 2. dulliau asesu 
 3. lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau  
 4. profiadau o gynnal NEA  
 5. profiadau o asesu NEA.  

Byddwn yn cynnal grwpiau ffocws mewn chwe lleoliad gwahanol ledled Cymru. Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Gweler isod am restr o'r pynciau a manylion am leoliadau ac amseroedd y trafodaethau. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn.  

Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Mae gwybodaeth bellach am yr ymchwil hwn ar gael ar y dudalen wybodaeth.

Os hoffech gyfrannu eich barn at un o'r grwpiau ffocws hyn, dewiswch ddigwyddiad o'r rhestr isod.   Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol.  

Cynhelir y digwyddiadau yng Nhasnewydd, Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Llandudno a Wrecsam. Ym mhob lleoliad, ceir trafodaeth ar gyfer yr wyth pwnc canlynol – Celf, Ymarfer Corff, Drama, Daearyddiaeth, Cyfrifiadureg, Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Cyfeiriwch at y tabl isod i weld y dyddiad ar gyfer y lleoliad rydych wedi’i ddewis a’r pwnc perthnasol.

I'n galluogi i gynnal nifer ystyrlon o grwpiau ffocws ym mhob pwnc gyda'r adnoddau sydd ar gael i ni, roedd yn rhaid i ni ddewis ystod o bynciau, yn hytrach na'u cwmpasu nhw i gyd. Defnyddiwyd y meini prawf canlynol i'n helpu i ddewis pynciau:

 1. Pynciau TGAU gorfodol a dewisol
 2. Pynciau sy'n asesu sgiliau penodol drwy Asesiadau Nas Cynhelir Drwy Arholiad neu drwy gyfuniad o Asesiadau Nas Cynhelir Drwy Arholiad ac arholiad ysgrifenedig
 3. Ystod o lefelau o reolaeth wrth osod, cyflawni a marcio tasgau
 4. Ystod o bwysoliadau wedi'u priodoli i Asesiadau Nas Cynhelir Drwy Arholiad
 5. Ystod o ddulliau asesu e.e. arholiadau llafar, arholiadau ymarferol, portffolio, gwaith maes a pherfformiad
 6. Pynciau o bob un o'r chwe maes Dysgu a Phrofiad heblaw am Fathemateg (gan nad yw TGAU Mathemateg a Mathemateg-Llythrennedd yn cynnwys yr elfen Asesiadau Nas Cynhelir Drwy Arholiad)

Rhagwelir, drwy ddefnyddio'r meini prawf hyn i ddewis y pynciau dan sylw, y bydd canfyddiadau'r grwpiau ffocws hefyd yn gallu cael eu hystyried mewn perthynas â phynciau eraill.

Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan.  

Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â research@qualificationswales.org  

Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yn gwefan

Location

Date

Time

Subject

Registration

Caerdydd

Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Mercher 20 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Iau 21 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Iau 21 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Eventbrite

Llandudno

Dydd Llun 25 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Celf

Eventbrite

Llandudno

Dydd Llun 25 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

YC

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mawrth 26 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Drama

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mawrth 26 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Cyfrifiadureg

Eventbrite

Llandudno

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Gwyddoniaeth

Eventbrite

Llandudno

Dydd Iau 28 Mawrth 2019

16:00 – 18:00

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Mercher 3 Ebrill 2019

16:00 - 18:00

Drama

Eventbrite

Caerdydd Dydd Mercher 3 Ebrill 2019 16:00 - 18:00

Daearyddiaeth

Eventbrite