UG a Safon Uwch

Rydym yn gwybod bod gennych lawer o gwestiynau ynghylch sut y bydd y cymwysterau hyn yn cael eu hasesu yn absenoldeb arholiadau. Bydd yr Holi ac Ateb a ganlyn yn darparu'r atebion a byddwn yn ychwanegu atynt wrth i'r sefyllfa fynd yn ei blaen.

  

Beth sy'n digwydd gydag arholiadau haf eleni?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai ysgolion ar gau ar ôl 20 Mawrth ac felly ni ellir cynnal arholiadau’r haf.  Bydd dysgwyr a oedd fod i sefyll eu harholiadau UG a Safon Uwch yr haf hwn yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith.  Bydd trefniadau arferol ar gyfer adrodd mesurau perfformiad ôl-16 yn cael eu hatal am eleni.

Sut fydd y penderfyniad i ganslo arholiadau’r haf yn effeithio arnaf i?

Y flaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr wrth ddilyn cyngor iechyd y cyhoedd. Bydd graddau ar gyfer cymwysterau AS a Safon Uwch yn 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Wrth benderfynu sut rydym yn symud ymlaen, bydd y ffocws ar yr hyn sydd yn rhoi’r budd gorau i ddysgwyr, o ran eu lles cyfredol a'u cynnydd i fyd gwaith, addysg neu hyfforddiant.

Beth fydd yn digwydd ynghylch arholiadau ymarferol?

Gan fod ysgolion bellach ar gau i'r mwyafrif o ddysgwyr, nid yw'n bosibl cwblhau gwaith ymarferol. Gallai gwaith ymarferol a gwblhawyd yn flaenorol gan ddysgwyr fod yn rhan o'r wybodaeth asesu y gall athrawon ei hystyried wrth gynhyrchu eu gradd asesu athrawon ar gyfer pob dysgwr.

A fydd yn rhaid i ni sefyll yr arholiadau yn yr hydref?

Nid yw’n fwriad gennym i ddysgwyr yng Nghymru sefyll eu harholiadau UG neu Safon Uwch yn yr hydref.  Yn hytrach, byddant yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith.

Sut fydd graddau'n cael eu cyfrifo?

Bydd graddau ar gyfer cymwysterau UG a Safon Uwch yn 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Byddant yn seiliedig ar gyfuniad o ffactorau a all gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma, (er enghraifft, defnyddir canlyniadau UG i gefnogi’r gwaith o gyfrifo graddau Safon Uwch), a graddau asesu canolfannau. Bydd graddau asesu canolfannau yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gyflawni ar ddiwedd y cwrs pe byddent wedi sefyll yr arholiadau. Mae angen iddynt gynrychioli dyfarniad teg, rhesymol ac wedi'i ystyried yn ofalus o'r radd fwyaf tebygol y gellid ei gyflawni mewn amgylchiadau arferol. Mae hwn yn ddyfarniad proffesiynol sy'n seiliedig ar y wybodaeth asesu gyfun a gedwir ar gyfer y dysgwr hwnnw a bydd yn farn gyfannol yn hytrach nag yn canolbwyntio ar un darn o dystiolaeth fel ffug arholiadau.

Beth fydd yr effaith ar lefelau UG?

Eleni bydd pob dysgwr UG yn derbyn gradd UG wedi'i chyfrifo ac ni fydd unrhyw arholiadau UG tan haf 2021. Bydd y radd wedi’i chyfrifo yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth, gan gynnwys graddau asesu canolfannau, ac ni fydd yn cyfrannu at ganlyniadau Safon Uwch yn 2021.

Yn haf 2021, bydd dysgwyr UG yn cael dau opsiwn ar gyfer eu dyfarniad Safon Uwch.  Gallant naill ai ddewis sefyll yr unedau A2 yn unig, gyda'r radd Safon Uwch yn cael ei dyfarnu ar eu perfformiad yn yr unedau hynny yn unig, neu gallant ddewis sefyll unedau UG ac A2. Os ydynt yn dewis sefyll yr unedau UG ochr yn ochr â'r unedau A2, dyfernir y radd orau iddynt o'r naill lwybr - naill ai'r radd a ddyfernir o berfformiad ar yr unedau A2 yn unig neu'r radd a ddyfernir o gyfuno unedau UG ac A2.

Gellir gweld crynodeb o'r opsiynau hyn yn ein ffeithlun

 

Pam na all y graddau UG a gaf yr haf hwn gael eu defnyddio fel rhan o fy nghymhwyster Safon Uwch llawn yr haf nesaf?

Bydd y radd wedi’i chyfrifo a roddir i ddysgwyr UG yr haf hwn yn eu galluogi i symud ymlaen i lwybrau eraill, yn ôl yr angen  Gall hynny fod yn hyfforddiant arall, neu'n gyflogaeth, neu i ysgol neu goleg arall.

Os yw dysgwr yn symud ymlaen i'r cymhwyster Safon Uwch llawn yn haf 2021, ni ellir defnyddio'r radd wedi’i chyfrifo o'r haf hwn oherwydd bydd yn radd ac nid yn farc.  Fel arfer mae marciau o bob uned UG yn cael eu crynhoi wrth gyfrifo'r radd Safon Uwch derfynol.

Ni fyddai wedi bod yn rhesymol gofyn i ganolfannau ddarparu marciau gwirioneddol i ddysgwyr yr haf hwn, felly roedd yn rhaid i ni ystyried ffyrdd eraill o ddyfarnu'r cymhwyster Safon Uwch yn haf 2021.

Mae dau opsiwn:

Opsiwn 1: Defnyddir perfformiad gwirioneddol yn yr unedau A2 yn haf 2021 i gyfrifo'r marciau a fyddai fwyaf tebygol wedi'u cyflawni yn yr UG haf (2021).  Mae perthynas ystadegol glir rhwng perfformiad mewn gwahanol unedau ac mewn amgylchiadau arferol dyma'r dull a ddefnyddir i ddyfarnu gradd os nad yw dysgwr wedi gallu sefyll asesiad uned oherwydd salwch.  Felly, mae'n ddull sefydledig.

Opsiwn 2: Fel rheol, byddai gan ddysgwyr yr opsiwn i gymryd unedau UG ochr yn ochr ag unedau A2, ac nid ydym am atal dysgwyr Safon Uwch yr haf nesaf rhag cael yr opsiwn hwnnw.  Os ydynt yn penderfynu cymryd yr unedau UG ac A2, yna bydd y marciau UMS yn cael eu crynhoi yn y ffordd arferol. Fel diogelwch, os bydd dysgwr yn dewis cymryd unedau UG ac A2 gyda'i gilydd, yna gwneir cymhariaeth â'r radd y byddent wedi'i derbyn trwy'r llwybr arall a bydd y radd orau yn cael ei dyfarnu.

Gellir gweld crynodeb o'r opsiynau hyn yn y ffeithlun hwn. Mae ein Prif Weithredwr hefyd wedi ysgrifennu blog ar hyn yn ddiweddar.

 

A fydd y canlyniadau'n dal i gael eu cyhoeddi ym mis Awst?

Bydd canlyniadau UG a Safon Uwch yn cael eu cyhoeddi ar 13 Awst.

A allaf herio'r radd a ddyfarnwyd i mi, a sut mae gwneud hynny?

Ni fydd adolygiad o farcio yn y ffordd arferol.  Rydym ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar y trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020, gan gynnwys y broses apelio.  Bydd y penderfyniadau yn dilyn yr ymgynghoriad yn cael eu rhyddhau ymhell cyn i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi.

Rwy'n ymgeisydd preifat – sut fydda i'n cael fy nghanlyniad?

Lle mae canolfannau wedi derbyn ceisiadau gan 'ymgeiswyr preifat' - dysgwyr a allai gael eu dysgu gartref, yn dilyn rhaglenni dysgu o bell neu'n astudio'n annibynnol - dylid cynnwys y dysgwyr hynny lle mae pennaeth y ganolfan yn hyderus eu bod nhw a'u staff wedi gweld tystiolaeth ddigonol o gyflawniad y dysgwyr i lunio barn wrthrychol. Mae CBAC yn ddiweddar wedi cyhoeddi canllawiau ychwanegol ar hyn. Gallwch ddarllen ein datganiad ar ymgeiswyr preifat yma.

Sut y bydd fy nghanolfan yn hysbysu'r corff dyfarnu o'n graddau asesu canolfannau a'r drefn restrol?

Bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu â chanolfannau cyn bo hir i gyhoeddi cyfarwyddiadau ar gyfer casglu a chyflwyno data.