TGAU

Rydym yn gwybod bod gennych lawer o gwestiynau ynghylch sut y bydd y cymwysterau hyn yn cael eu hasesu yn absenoldeb arholiadau. Bydd yr Holi ac Ateb a ganlyn yn darparu'r atebion a byddwn yn ychwanegu atynt wrth i'r sefyllfa fynd yn ei blaen.

Beth sy’n digwydd gydag arholiadau’r haf eleni?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai ysgolion ar gau ar ôl 20 Mawrth ac felly ni ellir cynnal arholiadau’r haf. Bydd dysgwyr a oedd i fod i sefyll eu arholiadau TGAU yr haf hwn yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith. Bydd y trefniadau arferol ar gyfer adrodd ar fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 yn cael eu gohirio ar gyfer eleni. Mae'r ffeithlun uchod yn amlinellu'r llwybrau sydd ar gael ar gyfer dysgwyr blwyddyn 10 a blwyddyn 11.

 

Sut fydd y penderfyniad i ganslo arholiadau’r haf yn effeithio ar fy natblygiad a’m cyfleoedd mewn bywyd?

Y flaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr tra'n dilyn cyngor iechyd y cyhoedd. Cyfrifir y graddau ar gyfer cymwysterau TGAU yn 2020 gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth, gan gynnwys graddau wedi'u hasesu gan athrawon a pherfformiad mewn asesiadau allanol eraill. Wrth benderfynu sut rydym yn symud ymlaen, bydd y ffocws ar yr hyn sydd yn rhoi’r budd gorau i ddysgwyr, o ran eu lles ar hyn o bryd a'u llwybr tuag at addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

A fydd yn rhaid i ni sefyll yr arholiadau yn yr hydref?

Nid yw’n fwriad gennym i ddysgwyr yng Nghymru sefyll eu harholiadau TGAU yn yr hydref. Yn hytrach, byddant yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith. Dylai'r arholiadau sydd fel arfer yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd (TGAU mewn Saesneg Iaith, Mathemateg, Mathemateg-Rhifedd a Chymraeg Iaith) ddigwydd yn ôl yr arfer.

Sut fydd graddau'n cael eu cyfrifo?

Bydd y graddau ar gyfer cymwysterau TGAU yn 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Byddant yn seiliedig ar gyfuniad o ffactorau a allai gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma (fel unedau arholiad a safwyd yn 2019) a graddau asesu athrawon. Bydd graddau asesu athrawon yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gyflawni ar ddiwedd y cwrs. Mae angen iddynt gynrychioli dyfarniad teg, rhesymol ac wedi'i ystyried yn ofalus o'r radd fwyaf tebygol y gellid ei chyflawni mewn amgylchiadau arferol. Mae hon yn farn broffesiynol sy'n seiliedig ar y wybodaeth asesu gyfun a gedwir ar gyfer y dysgwr hwnnw a bydd yn farn gyfannol yn hytrach nag un sy’n canolbwyntio ar un darn o dystiolaeth fel ffug arholiadau.

Beth fydd yn digwydd ar gyfer dysgwyr ym mlwyddyn 10?

Bydd dysgwyr blwyddyn 10 a oedd i fod i sefyll arholiadau a fyddai wedi arwain at gymhwyster TGAU cyfan yr haf hwn yn cael gradd yn dilyn yr un broses â dysgwyr blwyddyn 11. Bydd graddau asesu athrawon a thystiolaeth arall yn cael eu defnyddio i gyfrifo gradd.

Ni fydd dysgwyr blwyddyn 10 a oedd i fod i sefyll unedau yn unig – hynny yw, unedau a fydd yn arwain at ganlyniadau TGAU yr haf nesaf – yn cael canlyniadau wedi'u cyfrifo. Ar gyfer y dysgwyr hynny, bydd dau ddewis. Gallant ddewis sefyll unedau y maent yn bwriadu eu cymryd yn ystod haf 2021, gyda'u gradd TGAU gyffredinol yn cael ei chyfrifo ar sail y perfformiad hwnnw yn unig.

Fel arall, gallant ddewis sefyll yr unedau blwyddyn 10 yn haf 2021, ynghyd ag arholiadau blwyddyn 11. Pa bynnag opsiwn y bydd dysgwr yn ei ddewis, dyfernir y radd orau iddynt o'r naill lwybr neu'r llall.

Gellir gweld crynodeb o'r opsiynau hyn yn y ffeithlun hwn.

 

A fydd y canlyniadau'n dal i gael eu cyhoeddi ym mis Awst?

Byddant - bydd canlyniadau TGAU yn cael eu cyhoeddi ar 20 Awst.

A alla i herio'r radd a ddyfarnwyd i mi, a sut mae gwneud hynny?

Ni cheir adolygiad o waith marcio yn y ffordd arferol. Rydym ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar y trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020, gan gynnwys y broses apelio. Bydd y penderfyniadau yn dilyn yr ymgynghoriad yn cael eu rhyddhau ymhell cyn i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi.

Rwy'n ymgeisydd preifat – sut fydda i'n cael fy nghanlyniad?

Lle mae canolfannau wedi derbyn cofrestriadau gan ymgeiswyr preifat - dysgwyr a allai fod yn cael eu dysgu gartref, yn dilyn rhaglenni dysgu o bell neu'n astudio'n annibynnol - dylid eu cynnwys yn y data y mae’r ganolfan yn ei chyflwyno, cyhyd â bod Pennaeth y Ganolfan yn hyderus eu bod nhw a'u staff wedi gweld tystiolaeth ddigonol o gyflawniad y dysgwr i lunio barn wrthrychol. Fodd bynnag, gall fod achosion lle na fydd canolfannau'n gallu llunio barn ar gyflawniadau ymgeisydd preifat. Yn ddiweddar, cyhoeddodd CBAC ganllawiau ychwanegol ar hyn.

Sut y bydd fy nghanolfan yn hysbysu'r corff dyfarnu o raddau asesu a threfn restrol y ganolfan?

Bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu â chanolfannau cyn bo hir i gyhoeddi cyfarwyddiadau ar gyfer casglu a chyflwyno data.

A fydd yr amser addysgu cyfredol sydd wedi’i golli yn cael ei ystyried ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio tuag at gymwysterau TGAU yn haf 2021?

Rydym yn gweithio gyda CBAC i sefydlu ein dull gweithredu o ran arholiadau a dyfarnu cymwysterau yn 2021. Ein nod yw sicrhau nad oes unrhyw un dan anfantais o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol. Mae hon yn sefyllfa gymhleth. Bydd gwybodaeth bellach ar gael ar ein gwefan cyn gynted â phosibl.