Angen yw mam pob dyfais: Cynorthwyo’r rhai sydd â chynigion prifysgol ar gyfer 2020, a darpar ymgeiswyr ar gyfer 2021 a thu hwnt

Ar 21 Medi 2020, bydd Prifysgol Caerfaddon yn estyn croeso i’w chriw newydd o fyfyrwyr. Mae hynny’n gadael deufis go dda nid yn unig i gwblhau’r broses o dderbyn y myfyrwyr (proses a fydd yn cyrraedd ei phenllanw ym mis Awst, ar ôl inni gael canlyniadau miloedd o gymwysterau Safon Uwch a sawl cymhwyster arall), ond hefyd i sicrhau ein bod wedi pennu sut y gallan nhw, a’r staff y byddant yn ymgysylltu â nhw o fewn y brifysgol, fod yn ddiogel a chael cymorth i ryngweithio tra byddant yn astudio’u cwrs.

  Mike Nicholson, Cyfarwyddwr Allgymorth a Derbyniadau Israddedigion, Prifysgol Caerfaddon

Mae’n bwysig i fyfyrwyr, rhieni a’u cynghorwyr ddeall nad y graddau disgwyliedig a gawsant wrth gyflwyno’u cais i’r brifysgol yw’r canlyniadau a ddyfernir iddynt. Mae ysgolion, colegau a chyrff arholi wedi bod wrthi’n brysur yn gwerthuso ac yn asesu gweithgareddau myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau ôl-16. Dylai hyn sicrhau bod y myfyrwyr hynny sydd wedi gwella yn eu pynciau ers iddynt gael eu graddau disgwyliedig, wedi cael canlyniad terfynol lle cymerwyd hyn i ystyriaeth. Hefyd, ceir camau gwirio yn y system i sicrhau y bydd cyrff arholi’n cymedroli achosion lle cafodd perfformiad myfyrwyr ei oramcanu. Mae hyn yn ystyriaeth bwysig o ran cynnal hyder yng nghywirdeb y graddau a ddyfernir eleni. 

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol bod angen inni hefyd gefnogi myfyrwyr sy’n dymuno gwneud cais ar gyfer 2021 a thu hwnt. Mae Prifysgolion wedi symud yn gyflym i addasu eu gweithgareddau allgymorth a mynediad, a gwelwyd datblygiad mawr mewn adnoddau ar-lein i annog cyfranogi ac ymgysylltu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Mae Caerfaddon wedi bod yn bartner gweithgar iawn gyda Llywodraeth Cymru (trwy’r rhaglen Seren), elusennau addysgol sy’n gweithio yng Nghymru (fel The Brilliant Club) a hefyd ysgolion a cholegau unigol. Mae gennym gymuned helaeth o Gymry yn astudio yng Nghaerfaddon – cymuned rydym yn awyddus iddi dyfu. Mae’r gweithgarwch yn cynnwys e-fentora un i un, ysgolion haf ar-lein sy’n seiliedig ar bynciau, a sgyrsiau byw gyda myfyrwyr presennol. Rydym wedi cynnwys ein gweithgarwch i gyd dan ambarél yr ymgyrch Summer of Outreach a gellir cael manylion yma https://www.bath.ac.uk/campaigns/summer-of-outreach-2020/. Ymhellach, mae’r Brifysgol wedi casglu amrywiaeth o adnoddau i gefnogi athrawon a chynghorwyr arweiniad, a gellir cael gafael arnynt yma https://www.bath.ac.uk/topics/outreach-resource-hub/. Rydym hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gael gafael ar wybodaeth y gallent fod wedi’i chael yn ystod Diwrnod Agored, a hynny trwy ein Profiad Rhithwir i Israddedigion https://www.bath.ac.uk/topics/undergraduate-virtual-experience/. Ymhellach, rydym yn datblygu ein cynlluniau i sicrhau y bydd ymgeiswyr ar gyfer 2021 yn cael cyfle i ymweld yn ddiogel â’r Brifysgol cyn iddynt wneud eu penderfyniad terfynol ynglŷn â pha brifysgol i’w dewisym mis Medi gobeithio. 

Trwy lwc, mae gennym beth profiad y gallwn elwa arno wrth gynllunio ar gyfer blwyddyn academaidd 2020. Yn groes i rai straeon ar y cyfryngau, wnaeth prifysgolion ddim cau yn ystod y pandemig. Parhaodd Caerfaddon i gartrefu a bwydo mwy na 650 o fyfyrwyr yn ystod cyfran helaeth o’r chwe mis diwethaf, gan gynnig addysg a chymorth ar-lein hefyd i filoedd o fyfyrwyr yma yn y DU a thrwy’r byd. Fe wnaethom lwyddo i ddod o hyd i ffyrdd o gwblhau asesiadau diwedd blwyddyn, ac mae byrddau arholi wedi bod yn cyfarfod i ddyfarnu canlyniadau graddau. Mae ein timau cwnsela, llesiant ac anabledd wedi parhau i gynorthwyo myfyrwyr gyda’u hanghenion (anghenion cymhleth, yn aml). Ac mae Undeb y Myfyrwyr wedi creu cymuned ar-lein hynod effeithiol er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cynnal cysylltiadau cryf gyda’i gilydd a chyda’r Brifysgol, a chyrhaeddodd hyn oll ei anterth gyda dawns haf rithwir lle cafwyd adloniant gan DJ, cwis, a gweithdai ar sut i greu coctels a moctels yn eich cegin. Wnaeth popeth ddim gweithio’n berffaith, ond mae adborth gan ein myfyrwyr wedi ein galluogi i gaboli ein syniadau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 

Ein man cychwyn fu pennu pa weithgareddau y mae angen iddynt gael eu haddysgu ‘yn y cnawd’ a thrwy ymgysylltu ar y safle. O fewn amserlen lawn o weithgareddau dysgu, bydd ein myfyrwyr fel arfer yn cael 4 awr yr wythnos o addysgu yn y cnawd. Yn bennaf, bydd hyn yn cael ei wneud ar ffurf seminarau a dosbarthiadau tiwtorial bach, dysgu cymheiriaid i gymheiriaid a thrafodaethau grŵp. Pan fo’n berthnasol, bydd amser ‘yn y cnawd’ yn cael ei dreulio hefyd ar waith labordy. Yn ychwanegol at hyn, ceir sesiynau rhyngweithiol lle defnyddir Microsoft Teams a phlatfformau ar-lein eraill, yn ogystal ag astudiaeth bersonol. Nid ydym yn bwriadu cynnal darlithoedd na sesiynau addysgu ‘yn y cnawd’ ar gyfer grwpiau mawr. Yn hytrach, byddwn yn defnyddio offer amgen ar gyfer cyflawni hyn ar-lein, fel y gall y myfyrwyr gael gafael ar y deunydd hwn ar yr adeg sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw. Yn achos myfyrwyr na allant deithio i Gaerfaddon ar gyfer cychwyn y semester, neu na allant fynychu oherwydd rhesymau’n ymwneud â COVID-19, byddwn yn trefnu sesiynau rhyngweithiol y gallant gymryd rhan ynddynt ar-lein yn hytrach na’r sesiynau ymgysylltu ac addysgu ‘yn y cnawd’ a gynigir gennym ar y campws. 

Rydym wedi cadw mewn cysylltiad cyson â’n myfyrwyr drwy gydol y cyfnod derbyn, ac wedi gwneud pob ymdrech i esbonio sut y byddwn yn asesu eu cymwysterau ar ôl inni gael eu graddau terfynol. Rydym wedi cysylltu â’r byrddau arholi a’r rheoleiddwyr cymwysterau, yn cynnwys Cymwysterau Cymru, er mwyn inni allu deall y dull a roddir ar waith wrth ddyfarnu graddau terfynol eleni, ac adlewyrchu’r heriau a ddaeth yn sgil y pandemig er mwyn i’r dysgwyr hynny sydd eisoes wedi derbyn cynigion gael ystyriaeth deg a llawn. Hefyd, rydym wedi mynd ati i annog myfyrwyr i ddatgan unrhyw amgylchiadau lliniarol cyn i’r canlyniadau gael eu rhyddhau, fel y gallwn eu hymgorffori yn ein penderfyniadau terfynol. 

Yn amlwg, mae hwn yn gyfnod dyrys i bob myfyriwr, ond mae’n amlwg hefyd fod gwaith gwych yn cael ei wneud i leihau’r anawsterau yn ystod cyfnodau ymgeisio a derbyn 2020 a 2021. Mae’r sector addysg uwch wedi gweithio’n galed i fynd i’r afael â phryderon sydd wedi dod i’r wyneb yn y misoedd diwethaf. Cyn belled ag y bydd ymgeiswyr, athrawon, prifysgolion, byrddau arholi, rheoleiddwyr a chyrff y Llywodraeth yn parhau i gyfathrebu gyda’i gilydd, gall myfyrwyr fod yn hyderus y daw canlyniadau da i’w rhan wrth iddynt ymgeisio i fynd i’r brifysgol yn 2020 a 2021. 

Cyhoeddwyd 16 Gorffennaf 2020