Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

Ar hyn o bryd mae pob gweithiwr yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu beth fydd ein dull gweithredu pan fydd gweithleoedd yn dychwelyd i rywbeth mwy normal. Rydym yn ystyried opsiynau hyblyg ond nid yw'r rhain wedi'u penderfynu eto a bydd y rôl yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd weithio yn y swyddfa am gyfran o'r wythnos.

 

Uwch Swyddog Ymchwil

Swydd am 12 mis dros gyfnod mamolaeth yw hon, i ddechrau cyn gynted â phosibl. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, yn cynnwys rhan amser a rhannu swyddi yn y cyfweliad.

Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer rhywun sydd am feithrin profiad mewn amgylchedd ymchwil addysg yn y sector cyhoeddus, mae'r rôl hon yn gyfle secondiad rhagorol naill ai drwy symud ar draws neu ddyrchafiad.

Band 4 - Ystod cyflog £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ochr yn ochr â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd yr Uwch Swyddog Ymchwil yn cefnogi'r Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau a'r sefydliad ehangach mewn llinynnau gwaith sy'n ymwneud ag ymchwil, ymgysylltu ac ymgynghori. Yn fwy penodol, y bwriad yw y bydd deiliad y swydd yn bwrw ymlaen â gwaith ymchwil sy'n gysylltiedig â deall effaith y trefniadau amgen ar gyfer dyfarnu graddau cymwysterau yn haf 2021 sy'n gysylltiedig ag effaith y pandemig. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu ag ymchwilwyr allanol, a'u rheoli o bosibl, ynghyd â gweithio'n agos gyda thimau eraill ar draws y sefydliad.

Bydd angen mewnbwn ymchwil hefyd wrth gynllunio a darparu trefniadau ar gyfer 2022 a thu hwnt, er enghraifft, mewn meysydd megis deall canfyddiadau rhanddeiliaid. Bydd deiliad y swydd hefyd yn rhyngweithio â gwaith adolygu a diwygio sy'n gysylltiedig â diwygio cymwysterau oed ysgol ar gyfer y cwricwlwm newydd yng Nghymru, gan fod angen ystyried y berthynas rhwng sut mae cymwysterau fel TGAU yn cael eu dyfarnu yn 2022 a thu hwnt gyda sut y bydd cymwysterau'n cael eu diwygio mewn ymateb i'r cwricwlwm newydd.

Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o waith ymchwil, yn ddelfrydol ond nid o reidrwydd ym maes addysg neu asesu addysgol a bydd yn gweithio gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid allanol i sefydlu Cymwysterau Cymru ymhellach fel corff sy'n gweithio ar sail tystiolaeth ac sy'n cael ei gydnabod fel sefydliad blaenllaw ym maes ymchwil asesu addysgol.

Disgrifiad swydd llawn

Gweler Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau 28 Mehefin 2021 - 9yb

Cyfweliadau 7 a 9 Gorffennaf 2021