Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais. 

 

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Band 5 – ystod cyflog £49,625 - £59,350

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Y Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol sy'n gyfrifol am sicrhau bod gan y sefydliad  y safonau uchaf ar waith o ran llywodraethu effeithiol sydd eu hangen ar sefydliad sector cyhoeddus, a'i fod yn gallu dangos hyn. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan y sefydliad strwythur llywodraethu effeithiol ar waith er mwyn gwneud penderfyniadau cadarn. Mae hyn yn cynnwys gwaith cynllunio a gweinyddu holl gyfarfodydd Y Bwrdd, Pwyllgorau a'r Pwyllgor a'r holl bwyllgorau'r Tîm Rheoli Gweithredol - gan gyfuno'r gwaith o wneud penderfyniadau, rheoli risgiau strategol, llif gwybodaeth a phrosesau sicrhau. Bydd hyn yn cefnogi'r diwylliant, yr ymddygiadau, y systemau a'r prosesau sy'n cynrychioli sefydliad sy'n cael ei lywodraethu'n dda ac yn perfformio'n uchel. 

Mae deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r prosesau a'r rheolaethau sy'n rhoi sicrwydd i'r Prif Swyddog Gweithredol fel Swyddog Cyfrifyddu fod Cymwysterau Cymru yn cyflawni ei rwymedigaethau statudol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol. 

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Hanner dydd - 2 Mawrth 2020

Cyfweliadau: 18 Mawrth 2020 a 20 Mawrth 2020