Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Rheolwr Cymwysterau

Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Cewch eich penodi i'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau i ddechrau a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau drwy arwain prosiectau allweddol yn ymwneud â'r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau cenedlaethol. Gallai hyn gynnwys prosiectau mewn perthynas â’r canlynol:

  • Cymwysterau ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru
  • Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol
  • Adolygiadau sector
  • Y Dystysgrif Her Dgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru)
  • Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae'r gwaith hwn yn waith proffil uchel a dylanwadol. Bydd y Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau. Mae'n cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu.

Ar hyn o bryd, mae dau cyfle parhaol a dau gyfle tymor penodol i Reolwr Cymwysterau ar gael. 

Mae'r rhain yn swyddi llawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod o gau swyddfeydd adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma. (Fersiwn Word)

Dyddiad cau: 27 Medi 2019

Cyfweliadau: Bydd yn digwydd rhwng 17 – 30 Hydref 2019

 

Pennaeth Safonau Cymwysterau

Band 5 - Ystod cyflog £48,650 - £58,185 y flwyddyn

Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau cymwysterau eu cynnal a bod dysgwyr yng Nghymru'n cyflawni canlyniadau cymhwyster teg.

Disgwylir i ddeiliad y swydd lywio'r gwaith o ddatblygu a chyflawni strategaeth Cymwysterau Cymru er mwyn sicrhau y caiff safonau cymwysterau eu pennu a'u cynnal yn briodol ac yn ddiogel yng Nghymru, ac felly'n ysbrydoli hyder y cyhoedd.

Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn goruchwylio pob cyfres arholiadau gan gynnwys gweithio gyda rhanddeiliaid allanol a rheoleiddwyr eraill yn y DU. Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn arwain sawl maes gwaith gan gynnwys cymaroldeb safonau cymwysterau dros amser a gwella'r prosesau dyfarnu.

Gan weithio gyda'r swyddogaeth Gyfathrebu, bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn gyfrifol am gynllunio rhaglen waith i wella dealltwriaeth y cyhoedd o brosesau arholiadau a phennu a chynnal safonau cymwysterau.

Mae hon yn swydd barhaol, amser llawn (37 awr yr wythnos). Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod o gau swyddfeydd adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Efallai y bydd costau adleoli yn daladwy am apwyntiadau parhaol.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma. (Fersiwn Word)

Dyddiad cau: 3 Hydref 2019

Cyfweliadau: 14 Hydref 2019

 

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Band 2 - Ystod cyflog £23,625 - £27,400

Diben y tîm Ymchwil yw datblygu a chyflwyno gwaith ymchwil ac ystadegau er mwyn ategu datblygiad prif nodau Cymwysterau Cymru o ran cymwysterau a'r system gymwysterau. 

Mae'r tîm yn darparu cyngor ar asesu, ymchwil cymwysterau ac ystadegau,  gyda’r bwriad o gynnig sail tystiolaeth wrthrychol ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoleiddio a pholisi am gymwysterau yng Nghymru.

Bydd y Cynorthwy-ydd Ymchwil yn cefnogi’r tîm ymchwil a’r sefydliad ehangach mewn haenau gwaith sy’n ymwneud ag ymchwil, ymgysylltu ac ymgynjghoriadau.

Bydd gan ddeiliad y rôl ddiddordeb mewn gwaith ymchwil ar addysg, yn ddelfrydol ym maes asesu addysgol, a bydd yn gweithio gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid allanol er mwyn helpu i sefydlu Cymwysterau Cymru ymhellach fel corff sy'n gweithio ar sail tystiolaeth ac sy'n cael ei gydnabod fel sefydliad blaenllaw ym maes ymchwil asesu.

Rôl dymor sefydlog yw hon, am 9-12 mis, yn llawn amser.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau yn y cyfweliad.

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma. (Fersiwn Word)

Dyddiad cau: 3 Hydref 2019

Cyfweliadau: 22 Hydref 2019