Swyddi gwag cyfredol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CVs ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.  

Mae ein gweithwyr yn gweithio ar sail hybrid ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu mai ein swyddfa ym Mharc Imperial, Casnewydd, NP10 8AR, yw’r ganolfan gytundebol, ond bod modd i staff weithio’n hyblyg gyda chydbwysedd rhwng y cartref a’r swyddfa.

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan Amser, Rhannu Swydd a secondiadau yn y cyfweliad.

Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau galwedigaethol a thechnegol. Rydyn ni yma i gynnal hyder bod y cymwysterau rydyn ni’n eu rheoleiddio yn deg, y gellir ymddiried ynddyn nhw a’u bod yn werthfawr yng Nghymru a thu hwnt.

Rheolwr Cynnwys a Golygu

Band 4 - Ystod cyflog £41,700 - £49,370 y flwyddyn

Gan adrodd i'r Pennaeth Cyfathrebu, mae'r Rheolwr Cynnwys a Golygu yn gyfrifol am arddull golygyddol, naws, llais ac ansawdd ein sianeli cyfathrebu allanol a mewnol.

Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o gyflwyno a datblygu golygyddol cyfathrebu dwyieithog o ansawdd uchel gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, gwefan a chyhoeddiadau swyddogol. Rhan allweddol o’r rôl yw ysgrifennu copi ac is-olygu cynnwys golygyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn sicrhau ei fod yn hygyrch i bob un o’n cynulleidfaoedd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Ionawr 2023

Cyfweliad: 31 Ionawr 2023

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais. 

 

Cynorthwyydd Caffael a Chontractau

Band 2 - Ystod cyflog £26,900 - £30,610 y flwyddyn

Mae'r rôl hon yn cynnig y cyfle i ddechrau datblygu gyrfa ym maes caffael. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gwblhau hyfforddiant ffurfiol ac yn y gwaith.

Pwrpas y rôl yw gweithio gyda’r Pennaeth Caffael a’r Rheolwr Contractau i gyflawni gweithgareddau caffael a rheoli contractau er mwyn helpu i sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn sicrhau gwerth am arian o’i wariant caffael, yn rheoli perfformiad ei ddarparwyr yn effeithiol, yn lleihau risg cytundebol ac yn cynnal ei weithgarwch caffael mewn modd sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol, yn effeithlon ac yn cyd-fynd â Datganiad Polisi Caffael Cymru, Polisi, Strategaeth a Gweithdrefnau Caffael Cymwysterau Cymru.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022

Cyfweliad: 13 Ionawr 2023

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais. 

 

Uwch Swyddog Ymchwil

Band 4 - Ystod cyflog £41,700 - £49,370 y flwyddyn

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio fel rhan o'r tîm Ymchwil ac Ystadegau yn Cymwysterau Cymru.  Diben y tîm yw datblygu a chyflwyno ymchwil ac ystadegau i gefnogi hyrwyddo prif nodau Cymwysterau Cymru mewn perthynas â chymwysterau a'r system gymwysterau.  Mae'r tîm yn darparu ymchwil a chyngor sy’n berthnasol i’r cymwysterau i gefnogi meddwl a gwneud penderfyniadau.

Gallai’r Uwch Swyddog Ymchwil gefnogi'r Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau a'r sefydliad ehangach mewn llinynnau gwaith sy'n ymwneud â sut y gall cymwysterau ymateb i effeithiau parhaus y pandemig covid (gweler Cymwysterau Cymru / Cymwysterau 2022-2023 i gael y cyd-destun) a sut y dylai cymwysterau sy'n cael eu hastudio hyd at 16 oed yng Nghymru gael eu diwygio (gweler Cymwysterau Cymru / Cymwys ar gyfer y dyfodol). Bydd hyn yn cynnwys gweithio gydag ystadegwyr ac ymchwilwyr eraill yn y tîm, ymchwilwyr allanol a thimau eraill ar draws y sefydliad.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 12 Rhagfyr – hanner dydd

Cyfweliad: 11 a 12 Ionawr 2023

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais. 

 

Pennaeth Cymeradwyo a Dynodi Cymwysterau

Band 5 - Ystod cyflog £51,380 - £61,440 y flwyddyn

Bydd y Pennaeth Cymeradwyo a Dynodi Cymwysterau yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau’n bodloni’r meini prawf perthnasol ar gyfer mynediad i’n fframwaith rheoleiddiedig, er mwyn iddynt fod yn effeithiol, ar adeg eu cymeradwyo neu eu dynodi, i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.  Gan arwain tîm o staff, bydd deiliad y swydd yn rheoli’r tîm i sicrhau mai dim ond cymwysterau sy’n bodloni’r gofynion angenrheidiol sy’n cael eu derbyn.

Bydd y Pennaeth Cymeradwyo a Dynodi Cymwysterau yn goruchwylio'r tîm sy'n rheoli'r prosesau ar gyfer cymeradwyo a dynodi cymwysterau a chronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW). Mae hyn yn cynnwys cysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol ac arbenigwyr i gynhyrchu a choladu tystiolaeth i alluogi Cymwysterau Cymru i wneud penderfyniadau rheoleiddio cadarn. Bydd y tîm yn darparu mewnbwn ac yn gweithio'n agos gyda'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau ar faterion yn ymwneud â diwygio cymwysterau gan gynnwys datblygu gofynion a meini prawf rheoleiddio cymwysterau.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag eraill i ddatblygu gweithgarwch wedi'i gynllunio yn unol â'r cynllun busnes ac yn gweithio o fewn y broses dyrannu adnoddau fel bod gan y tîm adnoddau priodol. Bydd angen i ddeiliad y swydd ddangos y gallu i wneud penderfyniadau cadarn ar sail tystiolaeth a herio pendantrwydd lle bo'n briodol.  Bydd deiliad y rôl yn cysylltu â chydweithwyr i sicrhau bod unrhyw faterion trawsbynciol yn cael eu nodi a'u lledaenu. 

Bydd deiliad y swydd yn aelod o uwch grŵp arweinyddiaeth Cymwysterau Cymru ac o'r herwydd bydd ganddo gyfrifoldeb ar y cyd dros ymgorffori gwerthoedd corfforaethol y sefydliad a'i ddull o wella'n barhaus.  Fel rheolwr staff bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynnal dull cyson ac effeithiol o reoli pobl, prosesau ac adnoddau.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Tachwedd 2022

Cyfweliad: Rydyn ni’n bwriadu cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ddydd Llun 12 neu ddydd Mawrth 13 Rhagfyr.

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.