Blaenoriaeth Strategol 4

Rhoi hyder i’r cyhoedd er mwyn i Cymwysterau Cymru gael ei gydnabod yn gyffredinol fel corff arbenigol annibynnol, a’i fod yn ennyn hyder cyhoeddus a phroffesiynol.

Rydym yn mynd ati i wella dealltwriaeth y cyhoedd o rôl a gweithgareddau Cymwysterau Cymru a’r system gymwysterau yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn drwy gyfathrebu’n effeithiol,cymryd camau rhagweithiol i osgoi problemau neu fethiannau posibl o fewn y system gymwysterau, tra’n gweithio’n dryloyw a dangos gwerth am arian.

Ein cyflawniadau allweddol yn 2015-16:

  • Ymgysylltu’n weithredol â’n rhanddeiliaid i wella dealltwriaeth pob un ohonom o’r hyn sy’n digwydd yn y system gymwysterau;
  • Comisiynu astudiaeth hir-dymor i edrych ar ganfyddiadau o hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a’r system gymwysterau;
  • Cyfathrebu’n effeithiol â’n rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau eu bod yn deall ein rôl a’n diben.