Blaenoriaeth Strategol 2

Cyflenwad o gymwysterau gyda sicrwydd ansawdd fel y gall dysgwyr yng Nghymru astudio ar gyfer cymwysterau sy’n ddilys ac sydd â chanlyniadau sy’n deg ac yn ddibynadwy, ac a gaiff eu parchu’n eang o ganlyniad i drefniadau rheoleiddio annibynnol cadarn.

Ein nod yw sicrhau ansawdd cymwysterau drwy gydol eu cylch oes.

Rydym yn gwneud hyn drwy sicrhau bod cymwysterau’n cyrraedd y safonau gofynnol ac os nad ydynt, rydym yn gweithredu. Rydym yn cynnal cydberthnasau rheoleiddio effeithiol â chyrff dyfarnu, ac rydym yn monitro cymwysterau newydd (a’u canlyniadau) yn agos.

Ein cyflawniadau allweddol yn 2015-16:

  • Datblygu proses gadarn i ystyried cydnabod cyrff dyfarnu;
  • Cynyddu lefelau monitro ar gyfer cymwysterau pwysig;
  • Cyflwyno proses drylwyr i Gymeradwyo cymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig i’w haddysgu gyntaf o 2016;
  • Goruchwylio prosesau dyfarnu cyfres arholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf yn llwyddiannus.