Blaenoriaeth Strategol 1

System gymwysterau yng Nghymru a reoleiddir yn strategol. System gymwysterau a gaiff ei harwain gan alw gyda’r amrywiaeth orau bosibl o gyfleoedd i ddysgwyr.

Ein nod yw sicrhau bod ystod briodol o gymwysterau o ansawdd uchel ar gael i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.

I wella effeithiolrwydd y system gymwysterau  sylfaenol, rydym yn datblygu polisïau effeithiol, ac rydym yn gweithio’n effeithiol gyda rheoleiddwyr eraill pan fo hynny’n briodol. 

Rydym yn comisiynu ac yn gwneud gwaith ymchwil craff ac yn defnyddio gwaith ymchwil gan eraill, fel y gallwn ddatblygu polisïau a gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth.

Ein cyflawniadau allweddol yn 2015-16:

  • Cynnal ein hadolygiad sector cyntaf – yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol;
  • Datblygu a chyhoeddi meini prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch i’w haddysgu gyntaf o 2017;
  • Cwblhau Cam 1 o’n Prosiect Strategaeth Reoleiddio;
  • Datblygu a chyhoeddi polisïau rheoleiddio allweddol;
  • Gwaith ein Tîm Cymorth Canolfannau;
  • Comisiynu gwaith ymchwil er mwyn gwella ein sail tystiolaeth.