Rhagair y Cadeirydd

Croeso.

Mae’n bleser gennyf gyflwyno adroddiad blynyddol cyntaf Cymwysterau Cymru.

Bu ein blwyddyn gyntaf yn flwyddyn hynod o heriol, ond hynod o foddhaus hefyd. Er mwyn datblygu sefydliad newydd sbon, bu’n rhaid i ni ddylunio a gweithredu’r holl brosesau agweithdrefnau angenrheidiol i sicrhau ei fod yn gweithio’n effeithlon, yn ogystal â sefydlu einhunain fel rheoleiddiwr cymwysterau credadwy a chymryd cyfrifoldeb am y rhaglen diwygio cymwysterau Safon Uwch a TGAU sylweddol a oedd wedi dechrau o fewn Llywodraeth Cymru. Roedd hon yn dasg enfawr, ond rydym wedi llwyddo i’w chyflawni drwy waith caled, brwdfrydedd a phroffesiynoldeb ein staff a hoffwn dalu teyrnged i bob un ohonynt. Hoffwn hefyd ddiolch i’r holl bobl a sefydliadau rydym yn cydweithio â nhw ac sydd wedi helpu i ddatblygu ein sefydliad newydd.

Yn ystod ein blwyddyn gyntaf, rydym wedi cyflawni ein nodau ac wedi dechrau sefydlu ein hunain fel rhan o’r gymuned addysg ehangach yng Nghymru. Mae’r dysgwr a hyder y cyhoedd yn system gymwysterau Cymru wrth wraidd popeth a wnawn; er y gwyddom fod llawer o heriau i’w hwynebu, edrychwn ymlaen at ein hail flwyddyn yn llawn brwdfrydedd a hyder.

Ann Evans
Cadeirydd