Adroddiad Blynyddol 2021

Croeso i'n chweched Adroddiad Blynyddol sy'n disgrifio ein gwaith o fis Medi 2020 i fis Awst 2021.

Mae wedi bod yn gyfnod eithriadol arall ar gyfer addysg, gan fod y pandemig parhaus yn golygu bod yn rhaid canslo arholiadau am yr ail flwyddyn yn olynol. 

Mae ein hadroddiad blynyddol diweddaraf yn manylu ar sut y gwnaethom ddelio â'r argyfwng hwn, a'r holl waith arall yr ydym wedi'i wneud dros 12 mis. 

Yn ogystal â gweithio i ddod o hyd i'r ffordd orau o ddyfarnu cymwysterau yn absenoldeb arholiadau, rydym wedi: 

  • cynnal ein hail ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol, gan osod y sylfeini ar gyfer cymwysterau’r dyfodol a fydd yn sail i uchelgeisiau’r Cwricwlwm newydd i Gymru, gan ailystyried sut y caiff cymwysterau TGAU eu hasesu ac ail-lunio'r ystod ehangach o gymwysterau a astudir mewn ysgolion; 
  • diwygio cymwysterau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, gan gyflwyno’r newidiadau mwyaf sylweddol i gymwysterau ers cenhedlaeth; 
  • dechrau ein hadolygiad o'r cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd yn y sectorau teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo, maes cyflogaeth sy'n werth mwy na £6 biliwn i economi Cymru; 
  • cefnogi creu cymwysterau cyfrwng Cymraeg a chyhoeddi ein strategaeth Dewis i Bawb i gyflawni hynny; 
  • dechrau cynllunio ar gyfer haf 2022, gan gyhoeddi y bydd arholiadau'n mynd rhagddynt gydag addasiadau i adlewyrchu effaith barhaus y pandemig tra hefyd yn paratoi cynlluniau wrth gefn os nad yw arholiadau'n bosibl. 

 Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.