Pwy ydym

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cymwysterau, ac eithrio graddau, yng Nghymru. Cawsom ein sefydlu gan Ddeddf Cymwysterau Cymru ym mis Awst 2015, a gwnaethom ymgymryd â'n dyletswyddau a'n pwerau ym mis Medi y flwyddyn honno.

Rydym yn rheoleiddio cymwysterau sy'n cael eu datblygu a'u cyflwyno gan y cyrff dyfarnu a gydnabyddir gennym. Pan fydd corff dyfarnu yn gorff a gydnabyddir, rhaid iddo gydymffurfio â'r rheolau a bennir gennym.

Rydym yn gorff statudol annibynnol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud ein penderfyniadau ein hunain ynghylch cymwysterau ac yn rhoi cyngor arbenigol ac annibynnol i eraill. Mae hefyd yn golygu ein bod yn goruchwylio i ba safon y caiff cymwysterau eu dyfarnu, heb i unrhyw un arall ddylanwadu arnom.

Rydym yn atebol i bobl Cymru drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydym yn cyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cynulliad sy'n nodi sut rydym wedi cyflawni ein swyddogaethau a sut rydym yn bwriadu eu cyflawni yn y dyfodol.

Drwy weithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau, rydym yn monitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu, yn adolygu cymwysterau presennol, yn goruchwylio'r gwaith o gynllunio gofynion newydd ac yn cefnogi'r system gymwysterau. Drwy wneud y gwaith hwn, rydym yn sicrhau y gall dysgwyr, ymarferwyr a'r cyhoedd yng Nghymru fod yn hyderus bod cymwysterau, a'r system gymwysterau, yn diwallu eu hanghenion.