Arbenigwyr sector i ddatblygu gofynion sylfaenol ar gyfer cymwysterau newydd yn y Sector Digidol

CYFEIRNOD Y CAIS: QW181943 Dyddiad Cau: 10yb, ddydd Iau 31 Ionawr 2019

Rydym wrthi'n chwilio am un neu ddau arbenigwr sector gyda phrofiad sylweddol o'r sector digidol/gwybodaeth a thechnoleg cyfathrebu (TGCh), neu sector tebyg, a gwybodaeth amdano, i ddatblygu meini prawf cymeradwyo (gofynion sylfaenol) ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG/Safon Uwch mewn Technoleg Ddigidol. Bydd yr arbenigwr/arbenigwyr sector llwyddiannus yn ein helpu i sicrhau bod cymwysterau cyffredinol yn y maes hwn yn addas at y diben ac yn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru. Mae'r datblygiad yn dilyn cynigion a nodir yn ein hadolygiad o'r sector, Digidol i'r Dyfodol, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2018.

Rydym yn gofyn am wasanaethau arbenigwyr pwnc am hyd at 50 diwrnod, rhwng mis Chwefror 2019 a mis Chwefror 2020. Gellir cynnig cyfran o'r gwaith hwn i ymgeiswyr llwyddiannus yn seiliedig ar eu harbenigedd a'u profiad blaenorol. 

Y ffi ar gyfer y gwaith uchod yw £300 y diwrnod yn cynnwys TAW.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yn y ffurflen gais. Caiff contractau eu dyfarnu yn amodol ar delerau ac amodau'r contract ar gyfer gwasanaethau arbenigwyr pwnc.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar wefan GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am, ddydd Iau 31 Ionawr 2019.

I ddod o hyd i'r wybodaeth am y rôl hon, chwiliwch am 'Cymwysterau Cymru' ar wefan GwerthwchiGymru ym maes y Prynwr a dewiswch: 'Arbenigwyr Pwnc - Sector Digidol'; Cyfeirnod y tendr QW181943.

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbyseb er mwyn sicrhau y byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn ymwneud â'r broses gwneud cais. Ni fyddwch yn ymrwymo i gyflwyno cais drwy wneud hyn.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd angen i chi gwblhau templed Ymateb er mwyn profi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwylir i'r ymgeiswyr hefyd gyflwyno CV cyfredol.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, mae ond yn cymryd ychydig o funudau ac ni fyddwch yn ymrwymo i wneud cais am gontract.  Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Cymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad rydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond nodwch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn llunio cytundeb ag ef.

Nodwch nadoes angen i ymgeiswyr feddu ar Rif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch ar “chwilio”. Bydd blwch gwirio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.