Cais am wasanaethau arbenigol ar gyfer cymwysterau newydd mewn Technoleg Ddigidol i Gymru

Rydym eisiau penodi arbenigwyr mewn Technoleg Ddigidol o dan gytundeb am wasanaethau i'n cynorthwyo i adolygu cymwysterau newydd a gyflwynir i'w cymeradwyo gan y cyrff dyfarnu. CYFEIRNOD CAIS: QW192024

Cefndir

Cymwysterau Cymru yw rheolydd cymwysterau nad ydynt yn radd yng Nghymru. Fel rhan o'n strategaeth i reoleiddio cymwysterau, rydym yn cynnal adolygiadau o gymwysterau mewn sectorau allweddol.

Gofynion

Rydym yn ceisio penodi arbenigwyr mewn Technoleg Ddigidol o dan gytundeb am wasanaethau i'n cynorthwyo i adolygu cymwysterau newydd a gyflwynir gan y corff dyfarnu.  Bydd arbenigwyr yn defnyddio eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u profiad o:

  • addysgu mewn Ysgol / Addysg Bellach (AB) / Addysg Uwch (AU)
  • a / neu asesiad,
  • ac o'r sector Digidol.

Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod y cymwysterau newydd:

  • yn cydymffurfio â'n gofynion rheoleiddio
  • yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru yn effeithiol
  • yn codi hyder y cyhoedd.

Yn dilyn digwyddiad hyfforddi undydd yn swyddfa Cymwysterau Cymru yng Nghasnewydd ar 21 Chwefror 2020, bydd arbenigwyr yn cynnal adolygiadau cartref o ddeunyddiau cymhwyster drafft ac ysgrifennu adroddiadau a byddant hefyd yn mynychu cyfarfodydd panel wyneb yn wyneb i drafod canfyddiadau. Bydd y gwaith yn cychwyn rhwng Mawrth 2020 ac Ebrill 2021.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf mae angen i chi  gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV, trwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00am dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019.

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch GwerthwchiGymru am 'Cymwysterau Cymru' yn y maes Prynwr a dewis:'Gwasanaethau Arbenigol QW ar gyfer cymwysterau newydd mewn Technoleg Ddigidol; Cyfeirnod tendr QW192024

Ar ôl i chi gyrraedd yr hysbyseb berthnasol, cofiwch 'gofnodi'ch diddordeb’ trwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbysiad i sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ohebiaeth ynghylch y broses ymgeisio. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i gyflwyno cais.

PWYSIG: Sylwch na allwn dderbyn ceisiadau trwy unrhyw ddull arall.

Bydd templed Ymateb i'w gwblhau i brofi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwyliwn i'r holl gontractau gael eu dyfarnu erbyn mis Rhagfyr 2019. Bydd contractau'n cychwyn yn nhrefn y dyddiadau y disgwylir i'r cymwysterau arfaethedig gael eu cyflwyno gan y cyrff dyfarnu i'w cymeradwyo (amcangyfrifir ar hyn o bryd rhwng Mawrth 2020 ac Ebrill 2021). 

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Gellir cofrestru am ddim, a dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd ac nid yw'n eich ymrwymo i wneud cais am gytundeb. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Cymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais trwy'r sefydliad rydych chi'n gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond gwnewch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn ni'n llunio cytundeb.

Sylwch, nid ydym yn mynnu bod ymgeiswyr yn dal Rhif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch ar “chwilio.” Bydd blwch yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.