Cais am wasanaethau arbenigwyr ar gyfer cymwysterau newydd ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru

Rydym am benodi arbenigwyr ym maes adeiladu a gwasanaethau adeiladu o dan gontract ar gyfer gwasanaethau er mwyn ein helpu i adolygu cymwysterau newydd a gyflwynir i'w cymeradwyo gan y cyrff dyfarnu. CYFEIRNOD Y CAIS: QW192006

Cefndir

Cymwysterau Cymru yw rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru. Fel rhan o'n strategaeth i reoleiddio cymwysterau, rydym yn cynnal adolygiadau o gymwysterau mewn sectorau allweddol.

Ym mis Chwefror 2018, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru "Adeiladu'r Dyfodol", sef adroddiad ar ein hadolygiad o gymwysterau ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, gan dynnu sylw at yr angen i ddiwygio cymwysterau yn y sector. Mae'r sector yn hollbwysig i economi Cymru ac mae ei flaenoriaethau'n datblygu o hyd: mae angen pobl sy'n meddu ar y sgiliau i weithio gyda thechnolegau presennol a rhai newydd a gydag adeiladau newydd a rhai traddodiadol. Mae'n hollbwysig bod y sector yn cael ei gefnogi drwy gymwysterau dilys, dibynadwy a hydrin sy'n ennyn diddordeb.

Gofynion

Rydym am benodi arbenigwyr ym maes adeiladu a gwasanaethau adeiladu o dan gontract ar gyfer gwasanaethau er mwyn ein helpu i adolygu cymwysterau newydd a gyflwynir gan y cyrff dyfarnu. Bydd yr arbenigwyr yn defnyddio eu gwybodaeth am y canlynol, yn ogystal â'u dealltwriaeth a'u profiad ohonynt:

  • addysgu mewn Ysgol / Addysg Bellach / Addysg Uwch neu'r gweithle,
  • a/neu asesu,

a'u gwybodaeth am y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod y cymwysterau newydd yn gwneud y canlynol:

  • cydymffurfio â'n gofynion rheoleiddio
  • diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru yn effeithiol
  • ennyn hyder y cyhoedd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar wefan GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw hanner dydd Gwener 16 Awst 2019.

I ddod o hyd i'r wybodaeth am y rôl hon, chwiliwch am 'Cymwysterau Cymru' ar wefan GwerthwchiGymru ym maes y Prynwr a dewiswch: ‘Gwasanaethau Arbenigwyr Cymwysterau Cymru ar gyfer cymwysterau newydd ym maes adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yng Nghymru'; Cyfeirnod y tendr QW192006

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbyseb er mwyn sicrhau y byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn ymwneud â'r broses gwneud cais. Ni fyddwch yn ymrwymo i gyflwyno cais drwy wneud hyn.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd angen i chi gwblhau templed Ymateb er mwyn profi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwylir i bob contract gael ei ddyfarnu erbyn mis Hydref 2019. Bydd y contractau'n dechrau yn ôl trefn y dyddiadau y disgwylir i'r cymwysterau arfaethedig gael eu cyflwyno i'w cymeradwyo gan y cyrff dyfarnu (tybir ar hyn o bryd y bydd hyn yn digwydd rhwng mis Hydref 2019 a mis Medi 2020).

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Gallwch gofrestru am ddim, nid yw ond yn cymryd ychydig funudau ac ni fyddwch yn ymrwymo i wneud cais am gontract. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Cymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad rydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond nodwch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn llunio cytundeb ag ef.

Nodwch nad oes angen i ymgeiswyr feddu ar Rif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch ar “chwilio”. Bydd blwch gwirio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.